Rendi i ditës

Nënkomisioni për diasporën dhe migracionin

E hene, date 21 dhjetor 2020


Ora:09.00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës 18 shkurt 2019

2.      Seancë dëgjimore me Ministrin e Shtetit për Diasporën z. Pandeli Majko lidhur me veprimtarinë e:

Ø  Agjencisë Kombëtare e Diasporës për vitin 2020

Ø  Qendrës së Botimeve për Diasporën për vitin 2020

Ø   Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës për vitin 2020

Ø  Qendrës së Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët për vitin 2020


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i dites


Ora:10;00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i Aktin normativ nr. 33, datë 11.12.20120 “Për një shtesë në ligjin nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë, të ndryshuar

 


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hene, date 21 dhjetor 2020


Ora:10.30

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së Komisionit, datë 9.12.2020.

2.      Miratimi i projekt kalendarit të Komisionit për periudhën 21.12.2020 – 30.12.2020.

3.      Shqyrtimi i aktit normativ nr. 33, datë 11.12.2020 “Për një shtesë në ligjin nr.7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.

4.      Shqyrtimi nen për nen dhe në tërësi i projektligjit “Për prokurimin publik”.

5.      Shqyrtimi i projektvendimit  “Për disa ndryshime në strukturën organizative, organikën dhe klasifikimin e pagave të personelit të Inspektoriatit të Lartë të Drejtësisë, të miratuar me vendimin e Kuvendit nr. 28/2020.”.

6.      Seancë dëgjimore me kandidatët për vendin vakant të Inspektorit të Pergjithshëm të Inspektoriatit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave. Shqyrtimi i përmbushjes së kritereve kushtetuese e ligjore dhe merita e çdo kandidature. Miratimi i Raportit të Komisionit për shqyrtimin e kandidaturave dhe përzgjedhjen e tyre për votim në seancë plenare.