Rendi i ditës

Nënkomisioni për të Drejtat e Njeriut

E martë, 24 nëntor 2020


Ora:13:00

Ne rend të dites:

1.  Prezantimi i gjetjeve të monitorimit të ligjit të barazisë gjinore, kuotës gjinore, në mënyrë të veçantë, në kuadër të projektit rajonal HUGEN.


Mbledhje e përbashkët me nënkomisionin për Barazi Gjinore dhe Parandalimin e Dhunës ndaj Gruas.

               Mbledhja do të zhvillohet online nëpërmjet platformës CISCO-WEBEX.


Nënkomisioni për barazinë gjinore dhe parandalimin e dhunës ndaj gruas

E martë, datë 24.11.2020


Ora:13.00

Ne rend të dites:

Prezantimi i gjetjeve të monitorimit të ligjit të barazisë gjinore, kuotës gjinore, në mënyrë të veçantë, në kuadër të projektit rajonal HUGEN.


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, 24 nëntor 2020


Ora:11:00

Ne rend të dites:

1.      Shqyrtimi i projektligjit “Për disa ndryshime në ligjin nr. 97/2016, “Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”.

 

2.      Miratimi i strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të punonjësve me kohë jo të plotë pune që rekrutohen për periudhën zgjedhore të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.