Rendi i ditës

Nënkomisioni për barazinë gjinore dhe parandalimin e dhunës ndaj gruas

E hënë, datë 12.10.2020


Ora:14.00

Ne rend të dites:

Nënkomisioni për Barazinë Gjinore dhe Parandalimin e Dhunës ngaj Gruas dhe Aleanca e Grave Deputete në bashkëpunim me përfaqësuesit e OSBE-së në Tiranë dhe UN-it, zhvillojnë mbledhje (online) me temë: Barazia Gjinore dhe Objektivat e Zhvillimit te Qëndrueshëm (SDGs) - Matja e efikasiteti i arritjes se integrimit të barazisë gjinore dhe OZHQ (SDGs). 


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, 12 tetor 2020


Ora:12:00

Ne rend të dites:

1.      Shqyrtimi i projektligjit “Për një ndryshim në ligjin nr. 10.129, datë 11.5.2009 “Për gjendjen civile” të ndryshuar”

 

2.      Shqyrtimi i projektligjit “Për azilin në Republikën e Shqipërisë”.

                 


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:Ora 13:00

Ne rend të dites:

Rend dite:

1. Shqyrtimi i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10.440 datë 7.7.2011 “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis” të ndryshuar””.    

2. Shqyrtimi i projektligjit "Për regjimin fiskal në sistemin hidrokarbur"


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E hënë, 12 tetor 2020


Ora:17:00

Ne rend të dites:

1. 

1.      1.      Projektvendim “Per emerimin e Drejtorit te Pergjithshem te Institutit te Statistikave”

 

Mbledhja do te zhvillohet ON LINE ne platformen Cisco Webex