Rendi i ditës

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:Ora 11:00

Ne rend të dites:

- Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” të ndryshuar””.   

- Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disipliniminn e punimeve të ndërtimit”.    

Nënkomisioni për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit për Vetting-un e Policisë

E mërkurë, datë 16.09.2020, ora 11:30


Ora:11:30

Ne rend të dites:


Rendi i ditës:


-Vijueshmëria e procesit të vlerësimit kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, nga momenti i fundit i raportimit.