Rendi i ditës

Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i dites


Ora:14.00

Ne rend të dites:

Shqyrtimin e  projektligjit  “Projektligji “Për censin e popullsisë dhe të banesave”.


Nënkomisioni për barazinë gjinore dhe parandalimin e dhunës ndaj gruas

Rendi i dites


Ora:13;00

Ne rend të dites:

Nën komisioni për Qeverisjen Vendore dhe Nën komisioni për Barazi Gjinore dhe Parandalimin ditën e mërkurë, datë 15 korrik 2020, ora 13.00  do të zhvilloje  një mbledhje online nëpërmjet Platformës Cisco referuar  punës për shqyrtimin e mekanizmave të pushtetit vendor, në referimin e dhunës në familje.


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:Ora 12:30

Ne rend të dites:

Projektligji "Për ratifikimin e marrëveshjes dypalëshe ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Konferederatës Zvicerane për programin e zhvillimit rajonal në Shqipëri (faza 4, 2019-2023)”".  


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E mërkurë, 15 korrik 2020


Ora:10:00

Ne rend të dites:

                    1.      Shqyrtimi në parim i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar”                                     

                


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E mërkurë, 15 korrik 2020


Ora:09:30

Ne rend të dites:

·     ·         Miratimi i projektrezolutës për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit të Mbikwqyrjes Financiare për vitin 2019

·         Projektvendim “Pwr emwrimin e anwtarit tw Bordit tw Autoritetit tw Mbikwqyrjes Financiare qw do tw mbajw funksionin e Nwndrejtorit Ekzekutiv tw kwtij institucioni

·         Shqyrtimi Aktit Normativ “Për disa ndryshime në ligjin nr.9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në republikën e shqipërisë, të ndryshuar”

 

Mbledhja do te zhvillohet on line ne platformen cisco webex