Rendi i ditës

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:11:30

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:

- Shqyrtimi i Aktit Normativ nr.5, datë 10.06.2020 “Për një shtesë në ligjin nr.8952, datë 10.10.2002 “Për letërnjoftimin elektronik të shtetasve shqiptarë”, të ndryshuar””.

 - Shqyrtimi i projektligjit “Për një ndryshim në ligjin nr.46/2018 “Për kontrollin shtetëror nderkombetar të transferimeve të mallrave ushtarake dhe të artikujve e teknologjive me përdorim të dyfishtë”.


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, 6 korrik 2020


Ora:13:00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i draft-kalendarit të punimeve të komisionit për periudhën 6-24 korrik 2020

2.      Raportimi vjetor i Komisionit të Pavarur i Koordinimit, Monitorimit dhe Ndjekjes së Zbatimit të ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, për vitin 2019 dhe miratimi i projekt-vendimit për përfundimit të veprimtarisë këtij komisioni.

3.      Shqyrtimi i Aktit normativ nr. 24, datë 27.05.2020, “Për një shtesë në aktin normativ nr. 3, datë 15.03.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”, të ndryshuar””

4.      Shqyrtimi i Aktit normativ nr. 25, datë 10.06.2020 “Për një shtesë në ligjin nr. 8952, datë 10.10.2002, “Për letërnjoftimin elektronik të shtetasve shqiptarë”, të ndryshuar””

5.      Shqyrtimi i Aktit normativ nr. 26, datë 10.06.2020, “Për marrjen e masave të përkohshme për mbështetjen e sektorit të turizmit”                                 


Nënkomisioni për të Drejtat e Njeriut

E hënë, 6 korrik 2020


Ora:15:00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbalit të datës 22 qershor 2020, të mbledhjes së Nënkomisionit për të Drejtat e Njeriut

 

2.      Shqyrtimi i propozimeve të shoqërisë civile, lidhur me masat për parandalimin e dhunës seksuale.

 

3.      Çështje të tjera


Mbledhje e përbashkët me Nënkomisionin për Barazi Gjinore dhe Parandalimin e Dhunës ndaj Grave.

 


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, 6 korrik 2020


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore me përfaqësues të botës akademike.


Për procedurën e shqyrtimit të projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 84/2017, datë 21.10.1998  “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”.


Mbledhje e përbashkët me Këshillin për Legjislacionin


               (Zhvillimi i mbledhjes do të bëhet me mjetin e komunikimit elektronik: Cisco Webex)


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E hënë, 6 korrik 2020


Ora:09:30

Ne rend të dites:

·         Shqyrtimi i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9357, datë 17.03.2005 “Për statusin e punonjësit të shërbimit informativ të shtetit”, të ndryshuar”

 

·         Shqyrtimi i projektligjit “Për disa shtesa në ligjin nr.90/2019, “Për rivlerësimin e pasurisë së paluajtshme””

 

Mbledhja do te zhvillohet on line ne platformen cisco webex