Rendi i ditës

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E hënë, datë 22.06.2020, ora 09:00


Ora:09:00

Ne rend të dites:


Komisioni për Sigurinë Kombëtare do të zhvillojë mbledhje online nëpërmjet platformës WEBEX me rend dite:

 

-Miratim i aktit normativ nr. 23, datë 03.06.2020 “Për një shtesë në ligjin nr. 8668, datë 23.10.2000, “Për pajisjen e shtetasve shqiptarë me pasaportë për jashtë shtetit”, të ndryshuar””


-Diskutim në parim i projektligjit “Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë”

 


Nënkomisioni për të Drejtat e Njeriut

E hënë, 22 qershor 2020


Ora:13:00

Ne rend të dites:

Prezantimi dhe diskutimi i shkresës së UN Women për zbatimin e detyrimeve ndërkombëtare në parandalimin e dhunës me bazë gjinore në zgjedhje


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, 22 qershor 2020


Ora:11:00

Ne rend të dites:

1.      Shqyrtimi i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10.192, datë 3.12.2009, “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”, të ndryshuar””.

 

2.      Shqyrtimi i Aktit Normativ nr. 21, datë 27.05.2020 “Për disa ndryshime në aktin normativ nr. 9, datë 25.03.2020 të Këshillit të Ministrave “Për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë gjyqësore, gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19” miratuar me ligjin nr. 30/2020””.

                      

3.      Shqyrtimi i Aktit Normativ nr. 22 , datë 27.05.2020 “Për shfuqizimin e Aktit Normativ nr.13, datë 02.04.2020 të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë së shërbimit përmbarimor gjyqësor, ndërmjtësimit dhe administrimit të procedurave të falimentit gjatë kohëzgjatjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19”, miratuar me ligjin nr. 34/2020””

 

4.      Shqyrtimi i Aktit Normativ nr. 23, “Për një shtesë në ligjin nr. 8668, datë 23.10.200,”Për pajisjen e shtetasve shqiptarë me pasaportë për jashtë shtetit”, të ndryshuar””

                                       


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E hënë, 22 qershor 2020


Ora:15:00

Ne rend të dites:


·         Shqyrtimi i projektligjit “Për moshën e daljes në pension pleqërie të pilotëve në republikën e shqipërisë”

 

·         Shqyrtimi i Dekretit nr. 11505 date 08.06.2020, “Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 63/2020 "Per permiresimin e zonave te biznesit (BID)"

 

Mbledhja do te zhvillohet ON LINE nepermjet CISCO WEBEX