Rendi i ditës

Nënkomisioni për diasporën dhe migracionin

E marte, ora 11.30


Ora:11.30

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës 16 korrik 2019

2.      Seancë dëgjimore informuese me Ministrin e Shtetit për Diasporën z. Pandeli Majko lidhur me veprimtarinë e:

Ø  Agjencisë Kombëtare e Diasporës për vitin 2019

Ø  Qendrës së Botimeve për Diasporën për vitin 2019

Ø   Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës për vitin 2019


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E martë, datë 18.02.2020, ora 10:30


Ora:10:30

Ne rend të dites:


Rendi i ditës:


-Shqyrtim me procedure të përshpejtuar i projektligjit  “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.34/2019, “Për administrimin e pasurive të sekuestruara e të konfiskuara”” 


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë,18 shkurt 2020


Ora:9:00

Ne rend të dites:

Takim në bashkinë Korçë me temë “Ndihma ligjore parësore, minoriteti rom dhe strehimi social dhe integrimi i tyre. Problematikat e organeve të vetqeverisjes vendore”.


ora 10:00

Takim në zyrat vendore të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi


ora 13:00

Takim në bashkinë Pustec me temë “Minoriteti maqedonas dhe integrimi i tyre. Problematikat e organeve të vetqeverisjes”


ora 17:00


Takim në bashkinë Pogradec me temë “Ndihma ligjore parësore, minoriteti rom dhe strehimi social dhe integrimi i tyre. Problematikat e organeve të vetëqeverisjes vendore”.


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i dites, e martë datë 18.02.2020 ora 10.00


Ora:10;00

Ne rend të dites:

 

Ora 10.00

Seancen degjimore, me propozim te nje grupi deputetesh (1/4), per denoncimet e parregullsive ne Urdherin e Stomatologut te Shqiperise.