Rendi i ditës

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 11:00

Ne rend të dites:

- Shqyrtimi nen për nen i projektligjit  "Për prodhimin, transportimin dhe tregtimin e biokarburanteve dhe të lëndëve të tjera djegëse të rinovueshme për transport"


- Shqyrtimi i projektligjit "Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 9636, date 6.11.2006 "Për mbrojtjen e shëndetit nga produketet e duhanit"


Nënkomisioni për qeverisjen vendore

E enjte, 13 shkurt 2020


Ora:10:30

Ne rend të dites:

Dëgjesë me Zëvendësministren e Brendshme, znj. Romina Kuko dhe Drejtuesin e Agjensisë për Mbështetje të Vetëqeverisjes Vendore, z. Bekim Murati, mbi Strategjinë e Re të Pushtetit Vendor.


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:11:00

Ne rend të dites:

Vizitë informuese tek Reparti i Helikopterëve, Farkë .


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i dites


Ora:10;00

Ne rend të dites:

1 

S    Senace  dëgjimore për projektligjin “Për disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 9636, date 6.11.2006, “Për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit”, të ndryshuar”. (nismë e deputetit Ilir Beqja), me grupet e interesit Dhoma Amerikane e Tregtisë.