Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E enjte, 31 tetor 2019


Ora:12:00

Ne rend të dites:

Vizitë e përbashkët me Komisionin për Çështjet Ligjore pranë Agjencisë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore lidhur me zbatimin e reformës territoriale.?


Nënkomisioni për qeverisjen vendore

E enjte, 31 tetor 2019


Ora:12:00

Ne rend të dites:

Vizitë e përbashkët me Komisionin për Çështjet Ligjore pranë Agjencisë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore lidhur me zbatimin e reformës territoriale.?


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E enjte, 31 tetor 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1-      Shqyrtimi i Projektligjit “Për një ndryshim në ligjin nr. 7651, datë 21.12.1992 “Për festat zyrtare e ditët përkujtimore", të ndryshuar””

                                            

2-     Shqyrtimi i Projektligjit  “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën Ndërkombëtare për Luftën Kundër Falsifikimit të Monedhës”