Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:13.00

Ne rend të dites:


·    Seancë dëgjimore me Ministren e Arsimit, Sportit dhe Rinisë në lidhje me masat e marra për fillimin e vitit të ri shkollor 2019 – 2020 në arsimin parauniversitar.

 


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:10:30

Ne rend të dites:


Rendi i ditës:


-Shqyrtim i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8331, datë 21.4.1998 “Për ekzekutimin e vendimeve penale”, të ndryshuar


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 11:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i projektligjit "Për disa ndryshime në ligjin nr.10304, datë 15.7.2010, “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar "Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:10.00

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore me grupet e interesit për projektligjin "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9942, datë 26.6.2008, “Për parandalimin e çrregullimeve të shkaktuara nga pamjaftueshmëria e jodit në organizmin e njeriut”, të ndryshuar”.


Ora 11.00 


Shqyrtimi nen për nen i projektligjin "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9942, datë 26.6.2008, “Për parandalimin e çrregullimeve të shkaktuara nga pamjaftueshmëria e jodit në organizmin e njeriut”, të ndryshuar”.Komisioni për Integrimin Europian

mbledhje.


Ora:12.00

Ne rend të dites:

1.      Shqyrtimi i Projekt-rezolutës “Për mbështetjen e fillimit të bisedimeve për anëtarësimin e Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian (amendamentet e dakortësuara)

 

2.      Shqyrtimi i Projektligjit "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.89/2014, “Për pajisjet mjekësore

 

3.       Te tjera.


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E merkure, date 2 tetor 2019


Ora:11:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimin e projektligjit “Për masat shtrënguese ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë” 
 

Nënkomisioni për të Drejtat e Njeriut

E merkure, date 2 tetor2019


Ora:12:00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i kalendarit të punimeve të nënkomisionit për periudhën 2 – 31 tetor 2019.
 
2.     Shqyrtimi i projektvendimit të Nënkomisionit “Për miratimin e draft raportit “Mbi situatën e mbrojtësve të të drejtave të njeriut në Shqipëri dhe rekomandimet përkatëse për nxitjen dhe mbështetjen e veprimtarisë së mbrojtësve të të drejtave të njeriut në vendin tonë” dhe përcjelljen e këtij draft raporti për mendim institucioneve dhe organizatave që kanë në fokusin e veprimtarisë së tyre mbrojtjen e të drejtave të njeriut.