Rendi i ditës

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:11:00

Ne rend të dites:


Rendi i ditës :


Seancë dëgjimore me përfaqësues të Ministrisë së Arsimit, Ministrisë së Brendshme dhe Ministrisë së Shëndetësisë, lidhur me “masat e marra për zbatimin e programit për vendosjen e oficerëve të sigurisë në shkollat e vendit".


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:9.00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i projektligjit “Për trajtimin financiar, suplementar të punonjësve që kanë punuar në miniera, në nëntokë, të punonjësve të industrisë së naftës e të gazit dhe të punonjësve që kanë punuar në metalurgji”.


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E hënë, 20 maj 2019


Ora:10:30

Ne rend të dites:

1.     Raporti i veprimtarisë vjetore të Kontrollit të Lartë të Shtetit për vitin 2018

2.     Seancë dëgjimore me kandidatët për emërimin anëtar në Këshillin e Statistikave:

-         Znj. Eni Vasili, propozuar nga Këshilli i Ministrave

-         Znj. Ines Mucostepa, propozuar nga Bashkimi i Dhomave të Tregëtisë dhe Indrustrisë së Shqipërisë.

-         Z. Endrit Lami, propozuar nga Ministria e Financave


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, 20 maj 2019


Ora:11:00

Ne rend të dites:

Vizitë informuese në kuadër të kontrollit parlamentar, në zyrat e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi. 


Nënkomisioni për të Drejtat e Njeriut

E hënë, 20 maj 2019


Ora:11:00

Ne rend të dites:

Vizitë informuese në kuadër të kontrollit parlamentar, në zyrat e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi.