Rendi i ditës

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:11:00

Ne rend të dites:


Rendi i ditës :


-Vizitë  informuese në ambjentet e Drejtorisë Vendore të Policisë Elbasan.

 Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, 13 maj 2019


Ora:11:00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbalit të datës 6 maj.

2.      Miratimi i draft-kalendarit të punimeve të komisionit për periudhën 13 -31 maj 2019

3.      Shqyrtimi i projektvendimit “Për një ndryshim në Strukturën dhe Organikën e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi”                                                              

4.      Shqyrtimi i projektvendimit “Për disa ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 98/2014 “Për miratimin e strukturës, organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil”             

                                                              

5.     Miratimi i projektrezolutës për veprimtarisë vjetore të Inspektoriatit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të InteresaveNënkomisioni për të Drejtat e Njeriut

E hënë, 13 maj 2019


Ora:12:00

Ne rend të dites:

Tryezë konsultimi  në kuadër të zbatimit të detyrimeve që rrjedhin nga rezoluta e Kuvendit të Shqipërisë “Për njohjen dhe mbështetjen e veprimtarisë së mbrojtësve të të drejtave të njeriut në promovimin, nxitjen dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore, forcimin e shtetit të së drejtës dhe konsolidimin e demokracisë”


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, 14 maj 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

-          Seancë dëgjimore me zv/Kryeministrin për politikat në shërbimin civil dhe zbatimin e tyre (raporti i Departamentit të Administratës Publike, për gjendjen në shërbimin civil, për vitin 2018)