Rendi i ditës

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 11:00

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore me kryetarin e Këshillit Drejtues të AKEP-it, lidhur me raportin vjetor të Autoritetit të Komunikimeve Elektroike dhe Postare për vitin 2018


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, 7 maj 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Vizitë informuese pranë ambjenteve të Arkivit të Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit.


Nënkomisioni për të Drejtat e Njeriut

E martë, 7 maj 2019


Ora:12:30

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore 


Të drejtat e grave dhe vajzave Rome - Roli i  Kuvendit të Shqipërisë në promovimin dhe mbrojtjen e tyre”