Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:11.00

Ne rend të dites:


  Seancë dëgjimore me drejtues të RTSH-së për shqyrtimin e Raportit të veprimtarisë vjetore RTSH -s për vitin 2018. 


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rendi i ditës


Ora:11.00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi në parim projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.10107, datë 30.3.2009, “Për kujdesin

shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”. (Komision përgjegjës)

(Në mbledhje merr pjesë Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrotjes Sociale, zonja Ogerta Manastirliu).


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:11:00

Ne rend të dites:


Rendi i ditës :-Shqyrtim i Aktit Normativ nr. 1, datë 20.03.2019 “Për pjesëmarrjen e personelit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë në Misionin e Kombeve të Bashkuara në Sudanin e Jugut (UNMISS)”-Vazhdim i shqyrtimit  nen për nen të projektligjit “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë Gjyqësore”.

Nënkomisioni për të Drejtat e Njeriut

E hënë, datë15.04.2019


Ora:12:00

Ne rend të dites:

Vazhdim i seancës dëgjimore me kandidatët për anëtar të Shqipërisë pranë Komitetit Evropian për Parandalimin e Torturës dhe Trajtimit ose Ndëshkimit Çnjerëzor ose Degradues (CPT)


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, 15 prill 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:


1.     Miratimi i draft - kalendarit të punës së Komisionit të Ligjeve për periudhën 15 prill - 10 maj 2019

 

2.     Shqyrtimi i Projektligjit "Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Kosovës, për ngritjen e pikave të përbashkëta të kalimit kufitar, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës dhe kryerjen e veprimtarive të përbashkëta të kontrollit kufitar"

3.     Shqyrtimi i projektvendimit “Për vlerësimi e kritereve ligjore të kandidatëve për anëtar të Autoritetit për Informim mbi Dokumentet i ish Sigurimit të Shtetit, për një vend vakant"

4.     Shqyrtimi në parim i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10031, datë 11.12.2008, “Për shërbimin përmbarimor gjyqësor privat”, të ndryshuar