Rendi i ditës

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës :


-Seancë dëgjimore me drejtuesin e Akademisë së Sigurisë, lidhur me procesin e rekrutimit të studentëve që kanë përfunduar universitetin me rezultate të larta dhe që dëshirojnë të bëhen pjesë e Policisë së Shtetit si dhe programi i punës së Akademisë për vitin 2019 .


Komisioni për Politikën e Jashtme

Rendi i dites


Ora:09.00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i kalendarit tre javor të punimeve të Komisionit

2.      Miratimi i procesverbaleve të datave 23 dhe 24 janar 2019

3.      Projektligji “Për ratifikimin e Protokollit të Traktatit të Atlantikut Verior për aderimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut” 

4.      Çështje të tjera


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 11:00

Ne rend të dites:

Prezantimi i projektligjit "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10416, dt. 7.4.2011 "Për materialin mbjellës dhe shumëzues bimor", të ndryshuar"


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, 12 shkurt 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i Projektligjit "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.171/2014 "Për përfundimin e procedurave ligjore të kalimit të tokës bujqësore të ish-ndërmarrjeve bujqësore në pronësi të përfituesve", të ndryshuar"

 

Shqyrtimi i Projektligjit "'Për një ndryshim dhe një shtesë në ligjin nr. 9948, datë 7.7.2008 "Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit te titujve të pronesise mbi tokën bujqësore", të ndryshuar"

                                   


Komisioni për Integrimin Europian

Mbledhje Komisioni


Ora:11.00

Ne rend të dites:

 1. Miratimi i Procesverbalit te mbledhjes se dates 04.02.2019 
 2. Miratimin e Kalendarit te punimeve te Komisionit per Integrimin Europian per periudhen 11 shkurt – 01 mars 2019
 3. Projektligjin “Për skemat e cilësisë së produkteve bujqësore dhe ushqimor
 4. Te tjera 

Komisioni për Integrimin Europian

Mbledhje Komisioni


Ora:11.00

Ne rend të dites:

 1. Miratimi i Procesverbalit te mbledhjes se dates 04.02.2019 
 2. Miratimin e Kalendarit te punimeve te Komisionit per Integrimin Europian per periudhen 11 shkurt – 01 mars 2019
 3. Projektligjin “Për skemat e cilësisë së produkteve bujqësore dhe ushqimor
 4. Te tjera 

Komisioni për Integrimin Europian

Mbledhje Komisioni


Ora:11.00

Ne rend të dites:

 1. Miratimi i Procesverbalit te mbledhjes se dates 04.02.2019 
 2. Miratimi i Kalendarit te punimeve te Komisionit per Integrimin Europian per periudhen 11 shkurt – 01 mars 2019
 3. Shqyrtimi i Projektligjit “Për skemat e cilësisë së produkteve bujqësore dhe ushqimore
 4. Te tjera 

Komisioni për Integrimin Europian

Mbledhje Komisioni


Ora:11.00

Ne rend të dites:

 1. Miratimi i Procesverbalit te mbledhjes se dates 04.02.2019 
 2. Miratimi i Kalendarit te punimeve te Komisionit per Integrimin Europian per periudhen 11 shkurt – 01 mars 2019
 3. Shqyrtimi i Projektligjit “Për skemat e cilësisë së produkteve bujqësore dhe ushqimore
 4. Te tjera 

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:10.00

Ne rend të dites:


Seancë dëgjimore me asambletë e universiteteve për situatën e krijuar në universitete gjatë dhe pas protestës studentore; menaxhimi i situatës rast pas rasti; qendrimet e pedagogëve ndaj VKM-ve; çështje të funksionimit të universiteteve; situata pas implementimit të ligjit të arsimit të lartë; pozita financiare e pedagogut.


Nënkomisioni për barazinë gjinore dhe parandalimin e dhunës ndaj gruas

Rendi i ditës


Ora:12.00

Ne rend të dites:

Seancës dëgjimore publike në lidhje me zbatimin e ligjit nr. 10.237 datë 18.02.2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë”, të ndryshuar, me fokus veprimtaritë e industrisë fasone në vendin tonë.

 

Në mbledhje janë ftuar të marrin pjesë përfaqësues nga institucionet shtetërore dhe ato të krijuar me ligj, organizatat ndërkombëtare, grupet e interesit dhe organizatat e shoqërisë civile. 


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rend dite


Ora:12:00

Ne rend të dites:

Seancë degjimore për buxhetimin gjinor 2020


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Rend dite


Ora:12:00

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore për buxhetimin gjinor 2020