Rendi i ditës

Nënkomisioni për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit për Vetting-un e Policisë

Nënkomisioni për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit për Vetting-un e Policisë


Ora:10:30

Ne rend të dites:

 

1.Miratim i procesverbalit te mbledhjes se dates 01.10.2018.

2.Vijueshmëria e procesit të vlerësimit kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat si dhe verpimtaria e Bordit të Përzgjedhjes së Anëtarëve të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit dhe Anëtarëve të Sekretariatit Teknik, që nga periudha e fundit e raportimit.


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 10:30

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore me grupet e interesit, lidhur me importin e makinerive bujqësore dhe problematikat e hasura
Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:10.00

Ne rend të dites:


         Ora 10.00

 

Seancë dëgjimore me rektorët e Universiteteve publike për situatën e krijuar në universitete gjatë dhe pas protestës studentore; menaxhimi i situatës rast pas rasti; situata financiare në Universitete; qendrimi e rektorëve ndaj VKM-ve.


Ora 12.00


2.                 Seancë dëgjimore, me kërkesën e një grupi deputetësh, me Ministrin e Brendshëm, z. Sandër Lleshaj, për të dhënë shpjegime dhe informacione në lidhje me  dhunën e ushtruar në ambientet e fakulteteve ndaj studentëve.

 

 

 

 

 


 


 

 


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E mërkurë, 06 shkurt 2019


Ora:10:30

Ne rend të dites:

  1. Shqyrtimi në parim i  Projektvendimit  “Për disa ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 166, datë 16.12.2004 “Për miratimin e Rregullores së Kuvendit të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar.  (Komision përgjegjës; Relator V. Hysi/Këshilltare M. Pano)