Rendi i ditës

Nënkomisioni për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit për Vetting-un e Policisë

Nënkomisioni për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit për Vetting-un e Policisë


Ora:13:00

Ne rend të dites:


-Vijueshmëria e procesit të vlerësimit kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat.


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:11:00

Ne rend të dites:


-Miratim i proceverbalit të mbledhjes së datës 27.09.2018.

 

- Miratim nen për nen  i Projektligjit “Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë”


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E hënë, datë 01 tetor 2018


Ora:10.15

Ne rend të dites:

1. Miratimi i procesverbalit,

2. Projektligji “Për një ndryshim në ligjin nr.55/2015, “Për investimet strategjike në Republikën e Shqipërisë”” 


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, 1 Tetor 2018


Ora:11:00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të komisionit në datat 24 dhe 25 Shtator 2018.

2.      Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr.7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nismë e 37,527 zgjedhësve. 

3.      Shqyrtimi nen për nen  dhe në tërësi i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9902, datë 17.4.2008, “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, të ndryshuar. 


Nënkomisioni për barazinë gjinore dhe parandalimin e dhunës ndaj gruas

Rendi i ditës


Ora:12.00

Ne rend të dites:

 Seancë dëgjimore në lidhje me funksionimin e mekanizmit të referimit të dhunës në familje