Rendi i ditës

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:10:00

Ne rend të dites:


 

-  Miratim i proceverbalit të mbledhjes së datës 18.09.2018.

- Shqyrtim i Projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.8331, datë 21.4.1998 “Për ekzekutimin e vendimeve penale”, i ndryshuar.


Nënkomisioni për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit për Vetting-un e Policisë

Nënkomisioni për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit për Vetting-un e Policisë


Ora:11:00

Ne rend të dites:


-Vijueshmëria e procesit të vlerësimit kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat.


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 11:00

Ne rend të dites:

*    ?Shqyrtimi i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9902, datë 17.4.2008, “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, të ndryshuar”Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, 25 shtator 2018


Ora:11:00

Ne rend të dites:

1.                  Projektvendim/ Kërkesë “Për një shtesë personeli në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit” (komision përgjegjës, relator z. B. Fino)

2.                  Projektvendim “Për disa ndryshime  të strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit”

3.                  (2 kërkesa)  (komision përgjegjës, relator z. B. Fino)

4.                  Projektvendim/Kërkesë “Për shtesë të numrit të punonjësve dhe riklasifikim të pagave të administratës së Institucionit të Komisionerëve Publikë” (komision përgjegjës, relator z. B. Fino)

5.                  Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese të marrëveshjes së huas dhe programit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave, Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe Kfw Frankfurt Am Main, për financimin e programit “Fondi i investimeve sociale IV”” (komision për dhënie mendimi, relatore znj. E. Xhina);

6.                  Seancë dëgjimore me kandidatët për   një vend vakant në Bordin e Institutit për Studimet e Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit në Shqipëri. (komision përgjegjës, relatore znj. V. Hysi)