SHQIP | ENGLISH

Sot në kuvend 

Get the Flash Player to see this rotator.

Sot ne Kuvend

 

SOT NE KUVEND


E enjte, 2 tetor 2014

Ora 10.00


RENDI I DITËS


1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare, datë 25.09.2014.
2. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8454, datë 4.2.1999, “Për Avokatin e Popullit” të ndryshuar. (Vaxhdon shqyrtimi në komision)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës, komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Relatori
Diskutime
Relatori
(Shprehen grupet parlamentare):
Grupi parlamentar i PR-së
Grupi parlamentar i PDIU-së
Grupi parlamentar i LSI-së
Grupi parlamentar i PD-së
Grupi parlamentar i PS-së
Koha e votimit:
Votim në parim
Shqyrtim dhe votim nen për nen
Votim në tërësi
3. Projektligji “Për Urdhrin e Stomatologut në Republikën e Shqipërisë”.
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës,komisioni për Punën,Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Relatori
Diskutime
Relatori
(Shprehen grupet parlamentare):
Grupi parlamentar i PR-së
Grupi parlamentar i PDIU-së
Grupi parlamentar i LSI-së
Grupi parlamentar i PD-së
Grupi parlamentar i PS-së
Koha e votimit:
Votim në parim
Shqyrtim dhe votim nen për nen
Votim në tërësi
4. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9150, datë 30.10.2003, “Për Urdhrin e Farmacistëve në Republikën e Shqipërisë”.
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Punën,Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë.
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Relatori
Diskutime
Relatori
(Shprehen grupet parlamentare):
Grupi parlamentar i PR-së
Grupi parlamentar i PDIU-së
Grupi parlamentar i LSI-së
Grupi parlamentar i PD-së
Grupi parlamentar i PS-së
Koha e votimit:
Votim në parim
Shqyrtim dhe votim nen për nen
Votim në tërësi
5. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9901, datë 14.4.2008,“Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, të ndryshuar.
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Shprehet për dhënie mendimi, komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Shprehet për dhënie mendimi, komisioni për Integrimin Europian
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Relatori
Diskutime
Relatori
(Shprehen grupet parlamentare):
Grupi parlamentar i PR-së
Grupi parlamentar i PDIU-së
Grupi parlamentar i LSI-së
Grupi parlamentar i PD-së
Grupi parlamentar i PS-së
Koha e votimit:
Votim në parim
Shqyrtim dhe votim nen për nen
Votim në tërësi
6. Për një shtesë në ligjin nr. 8752, datë 26.3.2001 “Për krijimin dhe funksionimin e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës” të ndryshuar.
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Veprimtaritë Prodhuese,Tregtinë dhe Mjedisin
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Relatori
Diskutime
Relatori
(Shprehen grupet parlamentare):
Grupi parlamentar i PR-së
Grupi parlamentar i PDIU-së
Grupi parlamentar i LSI-së
Grupi parlamentar i PD-së
Grupi parlamentar i PS-së
Koha e votimit:
Votim në parim
Shqyrtim dhe votim nen për nen
Votim në tërësi
7. Projektligji “Për një shtesë në ligjin nr.9244,datë 17.06.2004 “Për mbrojtjen e tokës bujqësore” të ndryshuar.
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Veprimtaritë Prodhuese,Tregtinë dhe Mjedisin
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Relatori
Diskutime
Relatori
(Shprehen grupet parlamentare):
Grupi parlamentar i PR-së
Grupi parlamentar i PDIU-së
Grupi parlamentar i LSI-së
Grupi parlamentar i PD-së
Grupi parlamentar i PS-së
Koha e votimit:
Votim në parim
Shqyrtim dhe votim nen për nen
Votim në tërësi
8. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Europian, për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në Programin kuadër “Horizon 2020 – Programi për kërkim dhe inovacion”.
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Shprehet për dhënie mendimi, komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Shprehet për dhënie mendimi, komisioni për Ekonominë dhe Financat
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Shprehet për dhënie mendimi, komisioni i Jashtëm
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Shprehet për dhënie mendimi, komisioni për Integrimin Europian
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Relatori
Diskutime
Relatori
(Shprehen grupet parlamentare):
Grupi parlamentar i PR-së
Grupi parlamentar i PDIU-së
Grupi parlamentar i LSI-së
Grupi parlamentar i PD-së
Grupi parlamentar i PS-së
Koha e votimit:
Votim në parim
Shqyrtim dhe votim nen për nen
Votim në tërësi
9. Projektligji “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Protokollin në lidhje me një amendament të Konventës së Aviacionit Civil Ndërkombëtar (Neni 3 BIS), të nënshkruar në Montreal, më 10 maj 1984”.
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Veprimtaritë Prodhuese,Tregtinë dhe Mjedisin
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Shprehet për dhënie mendimi, komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Shprehet për dhënie mendimi, komisioni i Jashtëm
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Relatori
Diskutime
Relatori
(Shprehen grupet parlamentare):
Grupi parlamentar i PR-së
Grupi parlamentar i PDIU-së
Grupi parlamentar i LSI-së
Grupi parlamentar i PD-së
Grupi parlamentar i PS-së
Koha e votimit:
Votim në parim
Shqyrtim dhe votim nen për nen
Votim në tërësi
10. Projektvendim “Për një ndryshim në vendimin nr.64/2013 të Kuvendit “Për fillimin e procedurave parlamentare për auditimin e veprimtarisë ekonomike të KLSH-së”.
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Relatori
Diskutime
Relatori
(Shprehen grupet parlamentare):
Grupi parlamentar i PR-së
Grupi parlamentar i PDIU-së
Grupi parlamentar i LSI-së
Grupi parlamentar i PD-së
Grupi parlamentar i PS-së
Koha e votimit:
11. Projektvendim “Për miratimin e kandidaturës të propozuar për anëtar të Bordit të Autoritetit të Mbikqyrjes Financiare, të z.Arjan Salati”.
Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore,Administratӕn Publike dhe të Drejtat e Njeriut
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Relatori
Diskutime
Relatori
(Shprehen grupet parlamentare):
Grupi parlamentar i PR-së
Grupi parlamentar i PDIU-së
Grupi parlamentar i LSI-së
Grupi parlamentar i PD-së
Grupi parlamentar i PS-së
Koha e votimit:
12. Projektvendim “Për disa ndryshime në vendimin nr.48/2013 “Për caktimin e përbërjes së komisioneve të përhershme të Kuvendit” .
Koha e votimit:
13. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës.
Koha e diskutimeve deri në 60 minuta.

 

 

Foto Galeri

Video Galeri

Get the Flash Player to see this player.
© 2010 Kuvendi i Shqiperisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara