SHQIP | ENGLISH

Sot në kuvend 

Get the Flash Player to see this rotator.

 

E enjte, 31 korrik 2014, ora 10.00

RENDI I DITËS

1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare, datë 24.07.2014.
2. Projektligji “Për miratimin e strategjisë së sigurisë kombëtare të Republikës së Shqipërisë”. (shumicë e thjeshtë)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Sigurinë Kombëtare
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Shprehet për dhënie mendimi, komisioni për Politikën e Jashtme
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Relatori
Diskutime
Relatori
(Shprehen grupet parlamentare):
Grupi parlamentar i PR-së
Grupi parlamentar i PDIU-së
Grupi parlamentar i LSI-së
Grupi parlamentar i PD-së
Grupi parlamentar i PS-së
Koha e votimit:
Votim në parim
Shqyrtim dhe votim nen për nen
Votim në tërësi
3. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar””. (shumicë e thjeshtë)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonomine dhe Financat.
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Shprehet për dhënie mendimi, komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Shprehet për dhënie mendimi, komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Relatori
Diskutime
Relatori
(Shprehen grupet parlamentare):
Grupi parlamentar i PR-së
Grupi parlamentar i PDIU-së
Grupi parlamentar i LSI-së
Grupi parlamentar i PD-së
Grupi parlamentar i PS-së
Koha e votimit:
Votim në parim
Shqyrtim dhe votim nen për nen
Votim në tërësi
4. Projektligji “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik”. (shumicë e thjeshtë)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë.
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Shprehet për dhënie mendimi, komisioni për Ekonomine dhe Financat
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Shprehet për dhënie mendimi, komisioni për Integrimin Europian
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Relatori
Diskutime
Relatori
(Shprehen grupet parlamentare):
Grupi parlamentar i PR-së
Grupi parlamentar i PDIU-së
Grupi parlamentar i LSI-së
Grupi parlamentar i PD-së
Grupi parlamentar i PS-së
Koha e votimit:
Votim në parim
Shqyrtim dhe votim nen për nen
Votim në tërësi
5. Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr. 10.222, datë 4.2.2010 “Për miratimin e kontratës së lidhur ndërmjet Ministrisë së Mbrojtjes të Republikës së Shqipërisë dhe shoqërisë “Eurocopter” për furnizimin me 5 helikopterë të mesëm shumërolësh” të ndryshuar. (shumicë e thjeshtë)
Shprehet komisioni përgjegjës për Sigurinë Kombëtare.
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Relatori
Diskutime
Relatori
(Shprehen grupet parlamentare):
Grupi parlamentar i PR-së
Grupi parlamentar i PDIU-së
Grupi parlamentar i LSI-së
Grupi parlamentar i PD-së
Grupi parlamentar i PS-së
Koha e votimit:
Votim në parim
Shqyrtim dhe votim nen për nen
Votim në tërësi
6. Projektligji “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”. (shumicë e thjeshtë)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Shprehet për dhënie mendimi, komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Relatori
Diskutime
Relatori
(Shprehen grupet parlamentare):
Grupi parlamentar i PR-së
Grupi parlamentar i PDIU-së
Grupi parlamentar i LSI-së
Grupi parlamentar i PD-së
Grupi parlamentar i PS-së
Koha e votimit:
Votim në parim
Shqyrtim dhe votim nen për nen
Votim në tërësi
7. Projektligji “Për Policinë e Shtetit”. (shumicë e thjeshtë)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Sigurinë Kombëtare.
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Shprehet për dhënie mendimi, komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Shprehet për dhënie mendimi, komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Shprehet për dhënie mendimi, komisioni për Ekonominë dhe Financat
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Relatori
Diskutime
Relatori
(Shprehen grupet parlamentare):
Grupi parlamentar i PR-së
Grupi parlamentar i PDIU-së
Grupi parlamentar i LSI-së
Grupi parlamentar i PD-së
Grupi parlamentar i PS-së
Koha e votimit:
Votim në parim
Shqyrtim dhe votim nen për nen
Votim në tërësi
8. Projektligji “Për azilin në Republikën e Shqipërisë””. (vazhdon shqyrtimi në komisione)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Sigurinë Kombëtare.
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Shprehet për dhënie mendimi, komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Shprehet për dhënie mendimi, komisioni për Politikën e Jashtme
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Shprehet për dhënie mendimi, komisioni për Ekonominë dhe Financat
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Shprehet për dhënie mendimi, komisioni për Integrimin Europian
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Relatori
Diskutime
Relatori
(Shprehen grupet parlamentare):
Grupi parlamentar i PR-së
Grupi parlamentar i PDIU-së
Grupi parlamentar i LSI-së
Grupi parlamentar i PD-së
Grupi parlamentar i PS-së
Koha e votimit:
Votim në parim
Shqyrtim dhe votim nen për nen
Votim në tërësi
9. Projektligji “Për ratifikimin e kontratës financiare, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane të investimeve, për bypass-in e Vlorës”. (shumicë absolute)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat.
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Shprehet për dhënie mendimi, komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Shprehet për dhënie mendimi, komisioni për Politikën e Jashtme
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Shprehet për dhënie mendimi, komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Relatori
Diskutime
Relatori
(Shprehen grupet parlamentare):
Grupi parlamentar i PR-së
Grupi parlamentar i PDIU-së
Grupi parlamentar i LSI-së
Grupi parlamentar i PD-së
Grupi parlamentar i PS-së
Koha e votimit:
Votim në parim
Shqyrtim dhe votim nen për nen
Votim në tërësi
10. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas dhe asistencës teknike (GRANT) ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Islamike për Zhvillim (IDB) për pjesëmarrje në financimin e projektit të mikrofinancës në Shqipëri”. (shumicë absolute)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat.
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Shprehet për dhënie mendimi, komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Shprehet për dhënie mendimi, komisioni për Politikën e Jashtme
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Shprehet për dhënie mendimi, komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Relatori
Diskutime
Relatori
(Shprehen grupet parlamentare):
Grupi parlamentar i PR-së
Grupi parlamentar i PDIU-së
Grupi parlamentar i LSI-së
Grupi parlamentar i PD-së
Grupi parlamentar i PS-së
Koha e votimit:
Votim në parim
Shqyrtim dhe votim nen për nen
Votim në tërësi
11. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së grantit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë të përfaqësuar nga Ministria e Financave
dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim si administratore e fondeve grant të siguruara nga qeveri të ndryshme nën fondin e përbashkët evropian të
Ballkanit perëndimor dhe BERZH nën fondin e aksionarëve të veçantë të BERZH
për mbikëqyrjen e projektit të rrugëve dytësore dhe lokale në Shqipëri”. (shumicë absolute)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin.
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Shprehet për dhënie mendimi, komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Shprehet për dhënie mendimi, komisioni për Politikën e Jashtme
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Relatori
Diskutime
Relatori
(Shprehen grupet parlamentare):
Grupi parlamentar i PR-së
Grupi parlamentar i PDIU-së
Grupi parlamentar i LSI-së
Grupi parlamentar i PD-së
Grupi parlamentar i PS-së
Koha e votimit:
Votim në parim
Shqyrtim dhe votim nen për nen
Votim në tërësi
12. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunimin financiar 2011 për projektin “Programi i mbrojtjes mjedisore të Liqenit të Shkodrës”. (shumicë absolute)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat.
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Shprehet për dhënie mendimi, komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Shprehet për dhënie mendimi, komisioni për Politikën e Jashtme
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Shprehet për dhënie mendimi, komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Relatori
Diskutime
Relatori
(Shprehen grupet parlamentare):
Grupi parlamentar i PR-së
Grupi parlamentar i PDIU-së
Grupi parlamentar i LSI-së
Grupi parlamentar i PD-së
Grupi parlamentar i PS-së
Koha e votimit:
Votim në parim
Shqyrtim dhe votim nen për nen
Votim në tërësi
13. Projektligji “Për ratifikimin e dokumenteve ndryshuese të marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin e zhvillimit të rrugëve bashkiake të Tiranës”. (shumicë absolute)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat.
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Shprehet për dhënie mendimi, komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Shprehet për dhënie mendimi, komisioni për Politikën e Jashtme
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Shprehet për dhënie mendimi, komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Relatori
Diskutime
Relatori
(Shprehen grupet parlamentare):
Grupi parlamentar i PR-së
Grupi parlamentar i PDIU-së
Grupi parlamentar i LSI-së
Grupi parlamentar i PD-së
Grupi parlamentar i PS-së
Koha e votimit:
Votim në parim
Shqyrtim dhe votim nen për nen
Votim në tërësi
14. Projektligji “Për miratimin e marrëveshjes për zgjidhen me mirëkuptim, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Shoqërisë CEZ,A.S.” (shumicë absolute)
Pyetje
Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat.
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Shprehet për dhënie mendimi, komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Shprehet për dhënie mendimi, komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
(Paraqitje e raportit nga kryetari i komisionit)
Relatori
Diskutime
Relatori
(Shprehen grupet parlamentare):
Grupi parlamentar i PR-së
Grupi parlamentar i PDIU-së
Grupi parlamentar i LSI-së
Grupi parlamentar i PD-së
Grupi parlamentar i PS-së
Koha e votimit:
Votim në parim
Shqyrtim dhe votim nen për nen
Votim në tërësi
15. Projektligji “Për ndarjen Administrativo – Territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”. (shumicë e cilësuar)
Pyetje
Shprehet komisioni i Posaçëm
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Grupi parlamentar i PR-së
Grupi parlamentar i PDIU-së
Grupi parlamentar i LSI-së
Grupi parlamentar i PD-së
Grupi parlamentar i PS-së
Koha e votimit:
Votim në parim
Shqyrtim dhe votim nen për nen
Votim në tërësi
16. Projektvendim “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin e Kuvendit nr. 93, date 7.4.2011 “Për miratimin e struktures, organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të Inspektoriatit të Lartë të Deklarimit e Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave”, të ndryshuar me vendimin nr.40/2013.
Pyetje
Shprehet komisioni për Çështjet Ligjore,Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Grupi parlamentar i PR-së
Grupi parlamentar i PDIU-së
Grupi parlamentar i LSI-së
Grupi parlamentar i PD-së
Grupi parlamentar i PS-së
Koha e votimit:
17. Projektrezolutë “Për vlerësimin e punës të Departamentit të Administratës Publike për vitin 2013”.
Pyetje
Shprehet komisioni për Çështjet Ligjore,Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.
Diskutime
(Shprehen grupet parlamentare):
Grupi parlamentar i PR-së
Grupi parlamentar i PDIU-së
Grupi parlamentar i LSI-së
Grupi parlamentar i PD-së
Grupi parlamentar i PS-së
Koha e votimit:
Për Votim:
18. Projektligji “Për disa shtesa në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”të ndryshuar(shumicë e cilësuar)
19. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.7905,date 21.3.1995,“Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar. (shumicë e cilësuar)
20. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 49/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatave Administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”. (shumicë e cilësuar)
21. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8811, datë 17.5.2001, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”, i ndryshuar (shumicë e cilësuar)
22.. Projektligji “Për një ndryshim në ligjin nr.22/2014 “Për dhënie amnistie”(shumicë e cilësuar)
23. Projektligji “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”(shumicë e cilësuar)
24. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës.
Koha e diskutimeve deri në 60 minuta.

Foto Galeri

Video Galeri

Get the Flash Player to see this player.
© 2010 Kuvendi i Shqiperisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara