SHQIP | ENGLISH

Sot në kuvend 

Get the Flash Player to see this rotator.

Sesioni i tetë

 

155. Ligji nr.155/2013 “Për miratimin e Aktit Normativ nr. 4, date 21.5.2013 “Për zhvillimin dhe pjesemarrjen e forcave ushtarake të Britanisë së Madhe në stërvitjen e përbashkët detare AMFIBE “ALBANIAN LION, 2013”.

154. Ligji nr 154/2013 “Për një ndryshim në ligjin 10.418, datë 21.4.2011 “Për legalizimin e kapitalit dhe faljen e një pjese të borxhit tatimor dhe doganor”, të ndryshuar”.

153. Ligji nr.153/2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8550, datë 18.11.1999 “Statusi i deputetit”, i ndryshuar”.

152. Ligji 152/2013 “Për nëpunësin civil”

151. Ligji nr. 151/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8588, datë 15.3.2000, “Për organizimin   dhe funksionimin e Gjykatës së Lartë të Republikës së Shqipërisë”.

150. Ligji nr. 150/2013 “Për miratimin e Aktitnormativ nr. 3 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huasë, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Fondit për Zhvillim ABU DHABI, për financimin e projektit të bulevardit verior dhe të rehabilitimit të Lumit të Tiranës”.

149. Ligji nr. 149/2013 “Për miratimin e Aktitnormativ nr. 2 “Për rivlerësimin e pasurisë së paluajtshme”.

148. Ligji nr. 148/2013 “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Malit të Zi, për mbrojtjen e ndërsjellë të informacionit të klasifikuar”.

147. Ligji nr. 147/2013 “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave, dhe Artigiancassa S.p.A., për financimin e programit të ndihmës së integruar për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme shqiptare”.

146. Ligji nr. 146/2013 “Për ratifikimin e Konventës për Ndihmën e Ndërsjellë në Çështjet Tatimore”.

145. Ligji nr. 145/2013 “Për disa  ndryshime në ligjin nr. 7905,datë 21.3.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar.

144. Ligji nr. 144/2013 “Për disa shtesa në ligjin nr. 7895,datë 27.01.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar.
                                                                                       
143. Ligji nr. 143/2013 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 10039, datë 22.12.2008 “Për ndihmën juridike”.

142. Ligji nr. 142/2013 “Për shfuqizimin e ligjit nr. 111/2013, Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7928, datë 27.4.1995, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”, të ndryshuar.

141. Ligji nr. 141/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9482, datë 3.04.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar.

140. Ligji nr. 140/2013 “Për një ndryshim në ligjin nr. 10239, datë 25.2.2010,    “Për krijimin e fondit special të kompensimit të pronave”.

139. Ligji nr. 139/2013 “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë Federale  Austriake për shkëmbimin e ndërsjelltë të të dhënave në çështjet e kontrollit të migracionit dhe çështjet e azilit”.

138. Ligji nr. 138/2013 “Për burimet e energjisë së rinovueshme”.

137. Ligji nr. 137/2013 “Për disa ndryshim edhe shtesa në ligjin nr. 10033,datë 11.12.2008, “Për lojrat e fatit” të ndryshuar”.

136. Ligji nr. 136/2013 “Për një ndryshim në ligjin nr. 7918,datë 13.4.1995, “Për miratimin me ndryshime  të Dekretit nr 1030,datë 23.2.1995, “Për emetimin dhe shpërndarjen e bonove të privatizimit (lekë të privatizimit)  dhe të Dekretit nr. 1049, datë 27.3.1995, “Për disa plotësime në Dekretin nr. 1030,datë 23.2.1995”, të ndryshuar.

135. Ligji nr. 135/2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10128,datë 11.5.2009 “Për tregtinë elektronike”.

134. Ligji nr. 134/2013 “Për ratifikimin e “Marrëveshjes se Kredisë se Eksportit, ndërmjet Republikes se Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe  Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG, për projektin e tatimit elektronik (e-Taxation).”

133. Ligji nr. 133/2013 “Për sistemin e pagesave”.

132. Ligji nr. 132/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8537,datë 18.10.1999, “Për barrët siguruese”, të ndryshuar”.

131. Ligji nr. 131/2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7829 “Për noterinë” të ndryshuar.

130. Ligji nr. 130/2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10129, datë 11.5.2009, “Për gjendjen civile”, të ndryshuar.

129. Ligji nr. 129/2013 “Për rafitikimin e kontratës për zgjatjen dhe përmirësimet e kontratës se koncesionit “Për prodhimin dhe shpërndarjen e kartave te identitetit dhe pasaportave elektronike”, ndërmjet Ministrisë se Brendshme te Republikës së Shqipërisë dhe Grupimit te MORPHO dhe Fondit Shqiptaro-Amerikan te ndërmarrjeve.”

128. Ligji nr. 128/2013 “Për ratifikimi i marrëveshjes Istisna’A dhe marrëveshjes së agjensisë Istisna’A ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Islamike për zhvillim, për ndërtimin e seksionit Qukës – Qafë Plloçë të korridorit rrugor Tiranë – Korçë”.

127. Ligji nr. 127/2013 “Për ratifikimin e marrëveshjes Istisna’A dhe marrëveshjes së Agjencisë Istisna’A, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Islamike për Zhvillim (IDB), për financimin e projektit të ndërtimit të Portit të Peshkimit të Durrësit”.

126. Ligji nr. 126/2013 “Për një ndryshim në ligjin nr. 10383, datë 24.2.2011 “Për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”.

125. Ligji nr. 125/2013 “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”.

124. Ligji nr 124/2013 “Për një ndryshim në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” të ndryshuar.

123. Ligji nr. 123/2013 “Për miratimin e kontratës së koncesionit ndërmjet Ministrisë së Financave si autoriteti kontraktues dhe shoqërisë Rapiscan Security si koncesionar për financimin ngritjen dhe operimin e shërbimit të skanimit të konteniereve dhe automjeteve të tjera në Republikën e Shqipërisë dhe tarifës së shërbimit të skanimit”.

122. Ligji nr. 122/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8116,datë 29.3.1996, “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar.

121. Ligji nr. 121/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 7850,datë 29.7.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar.

120. Ligji nr.120/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9975, datë 28.07.2008, “Për taksat Kombëtare” të ndryshuar.

119. Ligji nr.119/2013 “Për dhënien në përdorim të truallit institucioneve arsimore shëndetësore dhe të përkujdesjes shoqërore”.

118. Ligji nr.118/2013 “Per aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen e Londrës për zbatimin e nenit 65 të Konventës për patentat europiane”.

117. Ligji nr.117/2013 “Për aderimin e Protokollit të katërt shtesë të Konventës Europiane të Ekstradimit”.

116. Ligji nr 116/2013 “Për ratifikimin e marrëveshjes me qeverinë e vendit pritës, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, duke vepruar nëpërmjet Këshillit të Ministrave, dhe Trans Adriatik Pipeline AG, lidhur me projektin e gazsjellësit Trans Adriatik (projekti TAP), si dhe të marrëveshjes, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave, dhe Trans Adriatik Pipeline AG, në lidhje me projektin Trans Adriatik (projekti TAP).

115. Ligji nr.115/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9584, datë 17.7.2006, “Për pagat,shpërblimet dhe strukturat e institucioneve të pavarura kushtetuese dhe të institucioneve të tjera të pavarura, të krijuara me ligj” te ndryshuar.

114. Ligji nr 114/2013 “Per disa shtesa ne ligjin nr. 9877, datë 18.2.2008 “Për organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar”.

113. Ligji nr.113/2013 “Për aderimin në Rezolutën e Bordit të Guvernatorëve të Bankës së Detit të Zi për Tregti dhe Zhvillim (BSTDB).

112. Ligji nr 112/2013 “Për dekoratat, titujt e nderit, medaljet dhe titujt vendorë të nderit në Republikën e Shqipërisë”.

111. Ligji nr. 111/2013 “Për disa shtesa në ligjin nr. 7928, datë 27.4.1995, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar” të ndryshuar.

110. Ligji nr. 110/2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10119, datë 23.4.2009 “Për planifikimin e territorit”, të ndryshuar.

109. Ligji nr. 109/2013 “Për Administratën Gjyqësore në Republikën e Shqipërisë”.

108. Ligji nr. 108/2013  “Për të huajt”.

107. Ligji nr. 107/ 2013 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8438,datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”të ndryshuar.

106. Ligji nr. 106/2013 “Për disa shtesa në ligjin nr. 9632,datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar.

105. Ligji nr. 105/2013 “Për një ndryshim dhe shtese ne ligjin nr. 10 083 date 23.02.2009 “Për miratimin e Kontratës së Koncesionit ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, si Autoritet Kontraktues dhe ENV AG, STATKRAFT AS dhe DEVOLL HYDROPOWER SH.A., si bashkëkoncesionarë, për projektimin, financimin, ndërtimin, marrjen në pronësi, shfrytëzimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e projektit të hidrocentralit në lumin Devoll në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

104. Ligji nr.104/2013 “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Republikës së Greqisë dhe Republikës së Italisë, për projektin për Gazsjellësin Trans Adriatik (Projekti TAP)”.

103. Ligji nr.103/2013 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huasë, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), për financimin e projektit të përmirësimit të Sigurisë së Digës në Hidrocentralin e Komanit”.

102. Ligji nr.102/2013 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huasë, financimit dhe projektit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave, e Shoqatës Rajonale për menaxhimin e mbetjeve të ngurta në Korcë (KRWM),dhe KFW Frankfurt Am Main, Për financimin e projektit “Menaxhimi i mbetjeve të ngurta në Shqipërinë e Jugut”.

101. Ligji nr. 101/2013 “Për një ndryshim në ligjin nr. 8653, datë 31.07.2000 “Për ndarjen Administrativo-Territoriale të njësive të Qeverisjes Vendore në Republikën e Shqipërisë”.
 
100. Ligji nr. 100/2013 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 10193, datë 3.12.2009, “Për marrëdhëniet juridiksionale me autoritetet e huaja në çështjet penale”.

99. Ligji nr. 99/2013 “Për armët”

98. Ligji nr. nr.98/2013 “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe e Irlandës së Veriut, për trasferimin e personave të dënuar”.

97. Ligji nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”.

96. Ligji nr 96/2013 “Për miratimin e Aktnormativ nr.1, date 6.02.2013 “Për pajisjen me leje përdorimi të strukturave  të ndërtuara me shkelje të kushteve të lejes së ndërtimit përpara  fillimit me efekte të plota të ligjit nr. 10119, datë 23.4.2009, “Për planifikimin e territorit”, të ndryshuar.

95. Ligji nr. 95/2013 “Për ratifikimin e marrëveshjes së licencës për Lotarinë Kombëtare, ndërmjet Ministrisë së Financave, si autoritet i autorizuar, dhe shoqërisë “Oesterreichische Lotterien”, GmbH, nëpërmjet shoqërisë “Olg projekt”, sh.p.k”.

94. Ligji nr. 94/2013 “Për ratifikimin e Kontratës për shitjen e 100% të aksioneve, të Shoqërisë “HEC, ULËZ -SHKOPET”, sha. të lidhura ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe Shoqërisë “Kurum International” sh.a”.

93. Ligji nr. 93/2013 “Për ratifikimin e Kontratës për shitjen e 100% të aksioneve, të Shoqërisë “HEC, Bistrica 1 dhe Bistrica 2”, sha. të lidhura ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe Shoqërisë “Kurum International” sh.a.”.

92. Ligji nr. 92/2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8788, datë 7.5.2001 “Për organizatat jofitimprurëse”, i ndryshuar”

91. Ligji nr. 91/2013 “Për vlerësimin strategjik mjedisor”.

90. Ligji nr. 90/2013 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në ndryshimet e neneve të marrëveshjes së themelimit të Bankës së Detit të Zi për tregti dhe zhvillim (BSTDB)”.

89. Ligji nr. 89/2013 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huasë, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (IBDR), për financimin e projektit të burimeve ujore dhe ujitjes”.

88. Ligji nr. 88/2013 “Për ratifikimin e ndryshimeve të Konventës “Për mbrojtjen fizike të materialeve bërthamore”.

87. Ligji nr 87/2013 “Për prodhimin, emërtimin dhe tregtimin e vajit të ullirit dhe vajit të bërsive të ullirit.”

86. Ligji nr. 86/2013 “Për ratifikimin e Protokollit Opsional te Konventes për të drejtat e fëmijës, “Për procedurën e komunikimit”.      

85. Ligj nr. 85/2013 “Për shfuqizimin e ligjit nr. 8739, datë 12.2.2001 “Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve nën presion”, të ndryshuar”.

84. Ligj nr. 84/2013 “Për shfuqizimin e ligjit nr. 8411, datë 1.10.1998 “Për ushqimet e blegtorisë”, të ndryshuar”.

83. Ligj nr. 83/2013 “Për shfuqizimin e ligjit nr. 9595, datë 27.7.2006 “Për krijimin e Inspektoratit Qendror Teknik””.

82. Ligj nr. 82/2013 “Për disa shtesa në ligjin nr. 9741, datë 21.5.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.

81. Ligj nr. 81/2013 “Për disa shtesa në ligjin nr. 10 385, datë 24.2.2011 “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve””.

80. Ligj nr. 80/2013 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 10 031, datë 11.12.2008 “Për shërbimin përmbarimor gjyqësor privat”, të ndryshuar”.

79. Ligj nr. 79/2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7829, datë 1.6.1994 “Për noterinë”, të ndryshuar”.

78. Ligj nr. 78/2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9380, datë 28.4.2005 “Për të drejtën e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me të”, të ndryshuar”.

77. Ligj nr. 77/2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9048, datë 7.4.2003 “Për trashëgiminë kulturore”, të ndryshuar”.

76. Ligj nr. 76/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9734, datë 14.5.2007  “Për turizmin”, të ndryshuar”.

75. Ligj nr. 75/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9707, datë 5.4.2007 “Për kontrollin shtetëror të veprimtarisë së import- eksportit të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë”, të ndryshuar”.

74. Ligj nr. 74/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9863, datë 28.1.2008 “Për ushqimin”, të ndryshuar”.

73. Ligj nr. 73/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9441, datë 11.11.2005  “Për prodhimin, grumbullimin, përpunimin dhe tregtimin e qumështit dhe të produkteve me bazë qumështi”, të ndryshuar”.

72. Ligj nr. 72/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9426,  datë  6.10.2005 “Për mbarështimin e blegtorisë”, të ndryshuar”.

71. Ligj nr. 71/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9362, datë 24.3.2005 “Për shërbimin e mbrojtjes së bimëve”, të ndryshuar”.

70. Ligj nr. 70/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 465, datë 29.9.2011 “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë””.

69. Ligj nr. 69/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9244, datë 17.6.2004 “Për mbrojtjen e tokës bujqësore””.

68. Ligj nr. 68/2013 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8880, datë 15.4.2002 “Për të drejtat e seleksionerit të bimëve”, të ndryshuar”.

67. Ligj nr. 67/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 416, datë 7.4.2011 “Për materialin mbjellës dhe shumëzues bimor””.

66. Ligj nr. 66/2013 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8702, datë 1.12.2000 “Për identifikimin dhe regjistrimin e kafshëve dhe të fermave blegtorale””.

65. Ligj nr. 65/2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8691, datë 16.11.2000 “Për prodhimin dhe tregtimin e duhanit dhe të cigareve”, të ndryshuar”.

64. Ligj nr. 64/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 390, datë 3.3.2011 “Për plehrat e përdorimit për bimësinë””.

63. Ligj nr. 63/2013 “Për disa shtesa në ligjin nr. 8443, datë 21.1.1999 “Për vreshtarinë, verën dhe produktet e tjera që rrjedhin nga rrushi”, të ndryshuar”.

62. Ligj nr. 62/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin  nr. 9106, datë 17.7.2003 “Për shërbimin spitalor në Republikën  e Shqipërisë””.

61. Ligj nr. 61/2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 44/2012, datë 19.4.2012 “Për shëndetin mendor””.

60. Ligj nr. 60/2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10 454, datë 21.7.2011 “Për transplantimin e indeve, të qelizave dhe të organeve në Republikën e Shqipërisë””.

59. Ligj nr. 59/2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9739, datë 21.5.2007 “Për shërbimin e transfuzionit të gjakut në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.

58. Ligj nr. 58/2013 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8528, datë 23.9.1999 “Për nxitjen dhe mbrojtjen e të ushqyerit me gji””.

57. Ligj nr. 57/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8045, datë 7.12.1995 “Për ndërprerjen e shtatzënisë””.

56. Ligj nr. 56/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8876, datë 4.4.2002 “Për shëndetin riprodhues”, të ndryshuar”.

55. Ligj nr. 55/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9952, datë 14.07.2008 “Për parandalimin dhe kontrollin e HIV/AIDS-it””.

54. Ligj nr. 54/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9942, datë 26.6.2008 “Për parandalimin e çrregullimeve të shkaktuara nga pamjaftueshmëria e jodit në organizmin e njeriut””.

53. Ligj nr. 53/2013 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 7761, datë 19.10.1993 “Për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve ngjitëse”, të ndryshuar”.

52. Ligj nr. 52/2013 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 10 138, datë 11.5.2009 “Për shëndetin publik””.

51. Ligj nr. 51/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 107, datë 30.3.2009 “Për kujdesin shëndetësor në Republikën e Shqipërisë””.

50. Ligj nr. 50/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9928, datë 9.6.2008 “Për shërbimin shëndetësor stomatologjik në Republikën  e Shqipërisë”, të ndryshuar”.

49. Ligj nr. 49/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9636, datë 6.11.2006 “Për mbrojtjen  e shëndetit nga produktet e duhanit””.

48. Ligj nr. 48/2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9518, datë 18.4.2006  “Për mbrojtjen e të miturve nga përdorimi i alkoolit””.

47. Ligj nr. 47/2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9323, datë 25.11.2004  “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik”, të ndryshuar”.

46. Ligj nr. 46/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 7975, datë 26.7.1995  “Për barnat narkotike dhe lëndët psikotrope”, të ndryshuar”.

45. Ligj nr. 45/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 7643, datë 2.12.1992 “Për shëndetin publik dhe inspektoratin sanitar shtetëror”, të ndryshuar”.

44. Ligj nr. 44/2013 “Për një ndryshim në ligjin nr. 10 448, datë 14.7.2011 “Për lejet e mjedisit””.

43. Ligj nr. 43/2013 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 10 253, datë 11.3.2010 “Për gjuetinë””

42. Ligj nr. 42/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 120, datë 23.4.2009 “Për mbrojtjen e fondit të bimëve mjekësore, eterovajore e tanifere natyrore”, të ndryshuar”.

41. Ligj nr. 41/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 006, datë 23.10.2008 “Për mbrojtjen e faunës së egër”, të ndryshuar”.

40. Ligj nr. 40/2013 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9867, datë 31.1.2008 “Për përcaktimin e rregullave  dhe të procedurave për tregtimin ndërkombëtar të llojeve të rrezikuara të faunës dhe të florës së egër””.

39. Ligj nr. 39/2013 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9774, datë 12.7.2007 “Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis””.

38. Ligj nr. 38/2013 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9693, datë 19.3.2007 “Për fondin kullosor”, të ndryshuar”.

37. Ligj nr. 37/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9587, datë 20.7.2006 “Për mbrojtjen e biodiversitetit””.

36. Ligj nr. 36/2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9385, datë 4.5.2005 “Për shërbimin pyjor”, të ndryshuar”.

35. Ligj nr. 35/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9103, datë 10.7.2003  “Për mbrojtjen e liqeneve ndërkufitare””.

34. Ligj nr. 34/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9115, datë 24.7.2003 “Për trajtimin e ujërave të ndotura”, të ndryshuar”.

33. Ligj nr. 33/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9108, datë 17.7.2003 “Për substancat dhe preparatet kimike”, të ndryshuar”.

32. Ligj nr. 32/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 463, datë 22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve””.

31. Ligj nr. 31/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit””.

30. Ligj nr. 30/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8905, datë 6.6.2002 “Për mbrojtjen mjedisit detar nga ndotja dhe dëmtimi”, të ndryshuar”.

29. Ligj nr. 29/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 64/2012, datë 31.5.2012 “Për peshkimin”, të ndryshuar”.

28. Ligj nr. 28/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8897, datë 16.5.2002 “Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja”, të ndryshuar”.

27. Ligj nr. 27/2013 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 10 469, datë 13.10.2011 “Për mbrojtjen nga rrezatimet jojonizuese””.

26. Ligj nr. 26/2013 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8025, datë 9.11.1995 “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese”, të ndryshuar”.

25. Ligj nr. 25/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9355, datë 10.3.2005 “Për  ndihmën dhe shërbimet shoqërore””.

24. Ligj nr. 24/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9634, datë 30.10.2006 “Për  inspektimin e punës dhe inspektoratin shtetëror të punës””.

23. Ligj nr. 23/2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9780, datë 16.7.2007 “Për inspektimin në ndërtim”, të ndryshuar”.

22. Ligj nr. 22/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 119, datë 23.4.2009  “Për planifikimin e territorit”, të ndryshuar”.

21. Ligj nr. 21/2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8308, datë 18.3.1998 “Për transportet rrugore”, të ndryshuar”.

20. Ligj nr. 20/2013 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8402, datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve  të ndërtimit”, të ndryshuar”.

19. Ligj nr. 19/2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9290, datë 7.10.2004 “Për produktet e ndërtimit”, të ndryshuar”.

18. Ligj nr. 18/2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8681, datë 2.11.2000 “Për projektimin, ndërtimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e digave dhe dambave””.

17. Ligj nr. 17/2013 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 10 489, datë 15.12.2011 “Për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve joushqimore””.

16. Ligj nr. 16/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 480, datë 17.11.2011 “Për sigurinë e përgjithshme të produkteve joushqimore””.

15. Ligj nr. 15/2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9902, datë 17.4.2008  “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, të ndryshuar”.

14. Ligj nr. 14/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9875, datë 14.2.2008 “Për metrologjinë”, të ndryshuar”.

13. Ligj nr. 13/2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8734, datë 1.2.2001 “Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe të instalimeve elektrike”, të ndryshuar”.

12. Ligj nr. 12/2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8450, datë 24.2.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre”, të ndryshuar”.

11. Ligj nr. 11/2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8766, datë 5.4.2001 “Për mbrojtjen nga zjarri dhe për shpëtimin”, të ndryshuar”.

10. Ligj nr. 10/2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9947, datë 7.7.2008 “Për pronësinë industriale””.

9. Ligj nr. 9/2013 “Për një ndryshim në ligjin nr. 10 304, datë 15.7.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë””.

8. Ligj nr. 8/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin  nr. 8741, datë 15.2.2001 “Për sigurinë në punë në veprimtarinë minerare””.

7. Ligj nr. 7/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9180, datë 5.2.2004, “Për statistikat zyrtare”, të ndryshuar”.                                

6. Ligji nr. 6/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9946,date 30.6.2008,”Për sektorin e gazit natyror.”

5. Ligji nr. 5/2013 “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës, për shkëmbimin dhe mbrojtjen e ndërsjellë të informacionit të klasifikuar”.

4. Ligji nr.4/2013 “Për heqjen nga fondi pyjor Kombëtar të sipërfaqes në ngastrat e ekonomive pyjore,që pritet të përmbyten nga liqeni i HEC-VE te Banjës,Koklit dhe Moglicës,të cilët do të ndërtohen në kaskadën e lumit Devoll”.

3. Ligji nr.3/2013 “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës, për ndihmë të ndërsjelltë juridike në Çështjet penale”.

2. Ligji nr.2/2013 “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të  Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës, për ekstradimin”.

1. Ligji nr.1/2013 “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet  Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës, për trasferimin e personave të dënuar”.

 

Foto Galeri

Video Galeri

Get the Flash Player to see this player.
© 2010 Kuvendi i Shqiperisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara