Statistika

Ndarja e mandateve sipas partive


Deputetët - Legjislatura 9


Deputetet femra sipas partive


Deputetët e rinj


Deputetët e rinj sipas partive


Mosha mesatare