PROJEKTLIGJ "PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.8561, DATË 22.12.1999, “PËR SHPRONËSIMET DHE MARRJEN NË PËRDORIM TË PËRKOHSHËM TË PASURISË, PRONË PRIVATE, PËR INTERES PUBLIK”, TË NDRYSHUAR
Datë depozitimi: 14/11/2019
Statusi: Miratuar
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin

Raporti i vlerësimit të ndikimit:

Shiko dokumentin

Ligji ekzitues që amendohet:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës:

Shiko dokumentin

Amendamente 24 orë përpara seancës plenare:

Shiko dokumentin

Votimi i deputetëve:

Shiko dokumentin

Ligji i miratuar:

Shiko dokumentin