PROJEKTLIGJI “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 10.242, DATË 25.2.2010 "PËR INSTITUTIN E STUDIMEVE PËR KRIMET DHE PASOJAT E KOMUNIZMIT NË SHQIPËRI"
Datë depozitimi: 05/06/2019
Statusi: Në Procedurë
Propozuesi: Deputet
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin

Ligji ekzitues që amendohet:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës:

Shiko dokumentin