PROJEKTLIGJ "PËR MIRATIMIN E KONTRATËS SË KONCESIONIT/PPP, NDËRMJET MINISTRISË SË INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË, DHE “GJIKURIA”, SH.P.K., SI KONCESIONARI, DHE SHOQËRISË KONCESIONARE “RRUGA ORIKUM - LLOGARA”, SH.P.K., PËR NDËRTIMIN DHE MIRËMBAJTJEN E RRUGËS “PORTI I JAHTEVE - BY - PASS ORIKUM - DUKAT (URA E SHËN ELIZËS)”
Datë depozitimi: 24/05/2019
Statusi: Miratuar
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin

Kontrata e Konçesionit:

Shiko dokumentin

Votimi i deputetëve:

Shiko dokumentin

Ligji i miratuar:

Shiko dokumentin

Dekreti për rishqyrtim ligji:

Shiko dokumentin

Dokument Votim i Deputetëve për Rikthimin:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës:

Shiko dokumentin