PROJEKTLIGJ "PËR MIRATIMIN E KONTRATËS SË KONCESIONIT/PPP, NDËRMJET MINISTRISË SË INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË, SI AUTORITETI KONTRAKTOR, SHOQËRISË “ANK”, SH.P.K., SI KONCESIONARI, DHE SHOQËRISË “BARDH KONSTRUKSION”, SH.P.K., SI SHOQËRIA KONCESIONARE, PËR PROJEKTIMIN, NDËRTIMIN DHE MIRËMBAJTJEN E SEGMENTIT RRUGOR MILOT–BALLDREN"
Datë depozitimi: 24/05/2019
Statusi: Miratuar
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin

Kontrata e Konçesionit:

Shiko dokumentin

Votimi i deputetëve:

Shiko dokumentin

Ligji i miratuar:

Shiko dokumentin

Dekreti për rishqyrtim ligji:

Shiko dokumentin

Dokument Votim i Deputetëve për Rikthimin:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës:

Shiko dokumentin