PROJEKTLIGJ “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 7895, DATË 27.1.1995, “KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”, I NDRYSHUAR
Datë depozitimi: 02/05/2019
Statusi: Miratuar
Propozuesi: Deputet
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Ligji ekzitues që amendohet:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Tabela e përputhshmërisë:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës:

Shiko dokumentin

Votimi i deputetëve:

Shiko dokumentin

Ligji i miratuar:

Shiko dokumentin

Dekreti për rishqyrtim ligji:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Dokument Votim i Deputetëve për Rikthimin:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës për rishqyrtimin e ligjit:

Shiko dokumentin