PROJEKTLIGJ “PËR DISA SHTESA NË AKTIN NORMATIV, ME FUQINË E LIGJIT, NR.4, DATË 9.7.2008, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PRIVATIZIMIN DHE DHËNIEN NË PËRDORIM SHOQËRIVE TREGTARE DHE INSTITUCIONEVE SHTETËRORE TË NDËRMARRJEVE APO OBJEKTEVE TË VEÇANTA, MJETEVE KRYESORE DHE MJETEVE TË XHIROS SË KËTYRE NDËRMARRJEVE”, MIRATUAR ME LIGJIN NR.9967 DATË 24.7.2008, DHE NDRYSHUAR ME LIGJIN NR.3/2015”
Datë depozitimi: 18/04/2019
Statusi: Miratuar
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Votimi i deputetëve:

Shiko dokumentin

Ligji i miratuar:

Shiko dokumentin

Dekreti për rishqyrtim ligji:

Shiko dokumentin

Dokument Votim i Deputetëve për Rikthimin:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës:

Shiko dokumentin