PROJEKTLIGJI “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 10.019, DATË 29.12.2008 “KODI ZGJEDHOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË” TË NDRYSHUAR””
Datë depozitimi: 18/12/2018
Statusi: Në Procedurë
Propozuesi: Deputet
Projektligji:

Shiko dokumentin

Ligji ekzitues që amendohet:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin