PROJEKTLIGJ “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN “PËR BUXHETIN E VITIT 2019”
Datë depozitimi: 12/12/2018
Statusi: Mbyllur
Propozuesi: Deputet
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi shtesë :

Shiko dokumentin