PROJEKTLIGJ "PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.139/2015, “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”"
Datë depozitimi: 23/11/2018
Statusi: Miratuar
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin

Ligji ekzitues që amendohet:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Votimi i deputetëve:

Shiko dokumentin

Ligji i miratuar:

Shiko dokumentin

Dekreti për Rishqyrtim e Ligjit:

Shiko dokumentin

Dokument Raporti i Komisionit Përgjegjës Për Rishqyrtim:

Shiko dokumentin

Dokument Votim i Deputetëve për Rikthimin:

Shiko dokumentin