PROJEKTLIGJ "PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË FINANCIMIT, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, ISH-REPUBLIKËS JUGOSLLAVE TË MAQEDONISË DHE KOMISIONIT EVROPIAN PËR PROGRAMIN E VEPRIMIT TË BASHKËPUNIMIT NDËRKUFITAR IPA II, ISH-REPUBLIKA JUGOSLLAVE E MAQEDONISË - REPUBLIKA E SHQIPËRISË, 2014-2020, ALOKIMET E VITIT 2017"Kushtet e veçanta

 

CERT-Shtojca 1 -Programi i veprimit FYROM-Al 2017

 

CERT-Shtojca 1A -Programi i bashkëpunimit FYROM-Al

 

CERT-Shtojca 2 -Kushtet e përgjithshme

 

CERT--Shtojca 3 -Raportimi vjetor BNK

 

CERT-Shtojca 3A -Raportimi vjetor IPA II


Datë depozitimi: 31/10/2018
Statusi: Miratuar
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Votimi i deputetëve:

Shiko dokumentin

Ligji i miratuar:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi shtesë :

Shiko dokumentin