PROJEKTLIGJ “PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 7895, DATË 27.01.1995 “KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË” TË NDRYSHUAR”
Datë depozitimi: 06/11/2017
Statusi: Miratuar
Propozuesi: 20 000 zgjedhës
Projektligji:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Ligji ekzitues që amendohet:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Votimi i deputetëve:

Shiko dokumentin

Ligji i miratuar:

Shiko dokumentin

Dekreti për rishqyrtim ligji:

Shiko dokumentin

Dokument Votim i Deputetëve për Rikthimin:

Shiko dokumentin