Kërko për projektligje

Titulli i projektit

Datë depozitimi nga:
Datë depozitimi deri:

Propozuesi:
Statusi:Rezultatet e kërkimit

# Projekti Datë depozitimi Propozuesi Statusi
1 PROJEKTLIGJ "PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE MBRETËRISË SË ARABISË SAUDITE, PËR SHMANGIEN E TATIMIT TË DYFISHTË DHE PARANDALIMIN E EVAZIONIT FISKAL NË LIDHJE ME TATIMIN MBI TË ARDHURAT DHE KAPITALIN" 17/05/2019 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
2 PROJEKTLIGJ "PËR RININË" 16/05/2019 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
3 PROJEKTLIGJ “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.10 006, DATË 23.10.2008, “PËR MBROJTJEN E FAUNËS SË EGËR”, TË NDRYSHUAR 15/05/2019 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
4 PROJEKTLIGJ “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 9975, DATË 28.7.2008, “PËR TAKSAT KOMBËTARE”, TË NDRYSHUAR 09/05/2019 Deputet Në Procedurë
5 PROJEKTLIGJ “PËR TRAJTIMIN FINANCIAR, SUPLEMENTAR, TË PUNONJËSVE QË KANË PUNUAR NË MINIERA, NË NËNTOKË, TË PUNONJËSVE TË INDUSTRISË SË NAFTËS E TË GAZIT DHE TË PUNONJËSVE QË KANË PUNUAR NË METALURGJI” 06/05/2019 Këshilli i Ministrave Miratuar
6 PROJEKTLIGJ “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.9723, DATË 3.5.2007, “PËR REGJISTRIMIN E BIZNESIT”, TË NDRYSHUAR 06/05/2019 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
7 PROJEKTLIGJ “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 9917, DATË 19.5.2008, “PËR PARANDALIMIN E PASTRIMIT TË PARAVE DHE FINANCIMIT TË TERRORIZMIT”, TË NDRYSHUAR 06/05/2019 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
8 PROJEKTLIGJ “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.157/2013, “PËR MASAT KUNDËR FINANCIMIT TË TERRORIZMIT”, TË NDRYSHUAR 06/05/2019 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
9 PROJEKTLIGJ “PËR ADMINISTRIMIN E PASURIVE TË SEKUESTRUARA E TË KONFISKUARA” 06/05/2019 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
10 PROJEKTLIGJ “PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR.9920, DATË 19.5.2008, “PËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR 06/05/2019 Këshilli i Ministrave Në Procedurë