Procesverbal, date 15.10.2019


Struktura: Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik
Procesverbal: Procesverbal, date 15.10.2019