Procesverbal, date 17.09.2019


Struktura: Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik
Procesverbal: Procesverbal, date 17.09.2019