Procesverbal, date 10.07.2019, ora 10.00


Struktura: Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik
Procesverbal: Procesverbal, date 10.07.2019, ora 10.00