Kërko për akte

Titulli i aktit
Datë miratimi nga:
Datë miratimi deri:
Viti
Tipi i aktit
Nr

Fjale kyçe
Fletore zyrtare nr
Fletore zyrtare datë:Rezultatet e kërkimit

# Akt Datë miratimi Tipi i aktit Nr Viti
1 Rezolutë “Për vlerësimin e veprimtarisë së Entit Rregullator të Energjisë (ERE) për vitin 2017” 05/07/2018 Rezolutë 2018
2 Vendim nr. 84/2018 “Për miratimin e kalendarit 3-javor të punimeve të Kuvendit për periudhën 9 - 27 korrik 2018” 05/07/2018 Vendim 84/2018 2018
3 Vendim nr. 83/2018 “Për miratimin e programit të punës së Kuvendit për periudhën 9 - 27 korrik 2018” 05/07/2018 Vendim 83/2018 2018
4 Rezolutë “Për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) për vitin 2017” 05/07/2018 Rezolutë - 2018
5 Rezolutë “Për vlerësimin e veprimtarisë së Këshillit Drejtues të Radiotelevizionit Shqiptar (RTSH) për vitin 2017” 05/07/2018 Rezolutë - 2018
6 Vendim nr. 78/2018 “Për zgjedhjen e një anëtari të Komisionit të Prokurimit Publik” 28/06/2018 Vendim - 2018
7 Rezolutë “Për vlerësimin e veprimtarisë së Institucionit të Avokatit të Popullit për vitin 2017” 21/06/2018 Rezolutë - 2018
8 Rezolutë “Për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për vitin 2017” 21/06/2018 Rezolutë - 2018
9 Vendim nr. 77/2018 “Për një ndryshim në vendimin e Kuvendit nr. 19/2016 “Për miratimin e strukturës, organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të Autoritetit të Mediave Audiovizive (AMA)”” 21/06/2018 Vendim 77/2018 2018
10 Ligj nr. 36/2018 “Për një ndryshim në ligjin nr. 7918, datë 13.4.1995, “Për miratimin me ndryshime të dekretit nr. 1030, datë 23.2.1995, “Për emetimin dhe shpërndarjen e bonove të privatizimit (lekë privatizimi)” dhe dekretit nr. 1049, datë 27.3.1995, “Për disa plotësime në dekretin nr. 1030, datë 23.2.1995, “Për emetimin dhe shpërndarjen e bonove të privatizimit””, të ndryshuar” 21/06/2018 Ligj 36/2018 2018