Kërko për akte

Titulli i aktit
Datë miratimi nga:
Datë miratimi deri:
Viti
Tipi i aktit
Nr

Fjale kyçe
Fletore zyrtare nr
Fletore zyrtare datë:Rezultatet e kërkimit

# Akt Datë miratimi Tipi i aktit Nr
1 Vendim nr. 56/2019 “Për rrëzimin e dekretit nr. 11 175, datë 19.4.2019, të Presidentit të Republikës, “Për kthimin e ligjit nr. 20/2019 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”” 16/05/2019 Vendim 56/2019
2 Vendim nr. 57/2019 “Për një ndryshim në vendimin e Kuvendit nr. 34, datë 20.5.2010, “Për miratimin e strukturës, organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar” 16/05/2019 Vendim 57/2019
3 Vendim nr. 58/2019 “Për disa ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 98/2014 “Për miratimin e strukturës, organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil” 16/05/2019 Vendim 58/2019
4 Vendim nr. 59/2019 “Për miratimin e fondit për financimin e partive pjesëmarrëse në zgjedhjet e organeve të qeverisjes vendore të vitit 2019” 16/05/2019 Vendim 59/2019
5 Vendim nr. 60/2019 “Për një ndryshim në vendimin e Kuvendit nr. 99/2017 “Për ngritjen e nënkomisionit “Për qeverisjen vendore”, në përbërje të Komisionit të përhershëm Parlamentar për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut”, të ndryshuar” 16/05/2019 Vendim 60/2019
6 Vendim nr. 61/2019 “Për shqyrtimin me procedurë të përshpejtuar të projektligjit “Për trajtimin financiar, suplementar të punonjësve që kanë punuar në miniera, në nëntokë, të punonjësve të industrisë së naftës e të gazit dhe të punonjësve që kanë punuar në metalurgji”” 16/05/2019 Vendim 61/2019
7 Rezolutë “Për vlerësimin e veprimtarisë së Institutit të Statistikave për vitin 2018” 16/05/2019 Rezolutë
8 Rezolutë “Për vlerësimin e veprimtarisë së Komisionit të Prokurimit Publik (KPP) për vitin 2018” 16/05/2019 Rezolutë
9 Rezolutë “Për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit të Mediave Audiovizive për vitin 2018” 16/05/2019 Rezolutë
10 Vendim nr. 50/2019 “Për disa ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 85/2017, “Për zgjedhjen e Byrosë dhe përbërjen e sekretariateve të Kuvendit”, të ndryshuar” 08/05/2019 Vendim 50/2019