Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:11.00

Ne rend të dites:

Më datë 16 dhjetor, e hënë, ora 11.00

 

·         Diskutimi i Dekretit të Presidentit të Republikës nr. 11367, date 25.11.2019 “Për kthimin e ligjit nr. 75/2019 “Për Rininë””.


Ora 17.00

· 

·    - Shqyrtimi ne parim, nen për nen dhe në tërësi i projektligjit:

 

"Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9918, datë 19.5.2008, “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar",  komision për dhënie mendimi.


- Shqyrtimi ne parim, nen për nen dhe në tërësi i projektligjit:

 

"Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 97/2013, “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”, komision përgjegjës.

 


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 10:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi dhe votimi nen për nen i projektligjit "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.97/2013, “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar"


Shqyrtimi dhe votimi nen për nen i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9918, datë 19.5.2008, “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar"Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 12:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i projektligjit "Për ratifikimin e marrëveshjes midis Këshillit të MInistrave të Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunim teknik 2018, për projektin "Menaxhimi i modernizuar i mbetjeve dhe ekonomia ricikluese në respekt të mjedisit (DKTI)".


Shqyrtimi i projektligjit "Për ratifikimin e marrëveshjes midis Këshillit të MInistrave të Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunim financiar 2018 për projektin "Programi për infrastrukturën komunale V"Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E hënë, 16 dhjetor 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

 1. Shqyrtimi i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.97, datë 4.3.2013, “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.          
 2. Shqyrtimi i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9918 , datë 19.5.2008, “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.  
 3. Shqyrtimi i projektvendimit “Për propozim Kuvendit të Republikës së Shqipërisë për dhënien e pëlqimit për zgjatjen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore”.

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E hënë, 16 dhjetor 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

  1.     Shqyrtimi i vendimit te Keshillit te ministrave “Për pezullimin nga detyra të një anëtari të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë”.

  Ne kuader te shqyrtimit te ketij vendimi, eshte thirrur per tu degjyar z.Arben Malaj  2.     Shqyrtimi I Dekretit te Presidentit Nr.11343 date 6.11.2019, per kthimin e ligjit nr. 7112019 "Per korporaten e investimeve shqiptare"


  Komisioni për Sigurinë Kombëtare

  E hënë datë 16.12.2019, ora 13:00


  Ora:13:00

  Ne rend të dites:

   

  Rendi i ditës:


  Shqyrtim i projektvendimit “Për propozimin Kuvendit të Republikës së Shqipërisë për dhënien e pëlqimit për zgjatjen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore”


  Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

  Rendi i ditës


  Ora:ora 18:00

  Ne rend të dites:

  Shqyrtimi dhe votimi nen për nen i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9918, datë 19.5.2008, “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar"