Rendi i ditës

Komisioni për Integrimin Europian

Mbledhje Komisioni


Ora:12.00

Ne rend të dites:


  1. Shqyrtimin e projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.97/2013, “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar
  2. Shqyrtimin e projektligjit  “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9918, datë 19.5.2008, “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar
  3. Te tjera

 Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:10.00

Ne rend të dites:

Më datë 12 dhjetor, e enjte, ora 10.00


Seance degjimore me perfaqësues nga fakultetet e gazetarise dhe drejtesise per diskutimin e projekltigjeve:


          - "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 97/2013, “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”, komision pergjegjes.

 

- "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9918, datë 19.5.2008, “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, Këshilli i Ministrave,komision për dhënie mendimi.


Ora 11.00

Shqyrtimi i projektligjit “Per ratifikimin e memorandumit te mirekuptimit ndermjet Qeverise se Republikes se Shqiperise (Keshilli i Ministrave) dhe Qeverise se Shteteve te Bashkuara te Amerikes per programin e shkembimit akademik “fulbright”(komision pergjegjes)

 


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

E enjte, 12 dhjetor 2019


Ora:9:00

Ne rend të dites:

Vizitë në zonat e dëmtuara nga tërmeti i datës 26 nëntor 2019, Shëngjin, Laç, Thumanë dhe Durrës


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E enjte, 12 dhjetor 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

 

1-      Shqyrtimi i projektligjit "Për rivlerësimin e pasurisë së paluajtshme" 

                                       

2-      Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunimin financiar 2018 për projektin “Programi për infrastrukturën komunale V””

                                         


Ora 11:00

 

3-      Shqyrtimi dhe miratimi në parim i “paketës penitenciare” konkretisht:

 

-          Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8331, datë 21.4.1998, “Për ekzekutimin e vendimeve penale”, të ndryshuar

                            

-          Projektligji “Për organizimin dhe funksionimin e shërbimit të provës”

                        

-          Projektligji “Për Policinë e Burgjeve”


-          Projektligji “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve”

                                  


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E enjte, 12 dhjetor 2019


Ora:10:15

Ne rend të dites:

1.     Vijimi i shqyrtimit nen për nen i projektligjit "Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit"

2.     Shqyrtimi nen për nen i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”

3.     Shqyrtimi nen për nen i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9975, datë 28.7.2008 ‘Për taksat kombëtare’, të ndryshuar

4.     Shqyrtimi nen për nen i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar”

5.     Shqyrtimi nen për nen i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e Shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E enjte, 12 dhjetor 2019


Ora:16:00

Ne rend të dites:

1.     Shqyrtimi nen për nen i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”

2.     Shqyrtimi nen për nen i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9975, datë 28.7.2008 ‘Për taksat kombëtare’, të ndryshuar

3.     Shqyrtimi nen për nen i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar”

4.     Shqyrtimi nen për nen i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e Shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”