Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

E merkure, 11 dhjetor 219


Ora:11.00

Ne rend të dites:

1.   1.      Projektligj "Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunim teknik 2018, për projektin “Menaxhimi i modernizuar i mbetjeve dhe ekonomia ricikluese në respekt të mjedisit (DKTI)

2.   2.   Projektligj "Për ratifikimin e Memorandumit të Mirëkuptimit, ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë (Këshilli i Ministrave) dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për programin e shkëmbimit akademik “Fulbright”

3.3. Projektligj "Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunim financiar 2018 për projektin “Programi për Infrastrukturën Komunale V”


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:10.00

Ne rend të dites:

Ora 10.00

Seance degjimore me Shoqatat e per mbrojtjen e te drejtave te njeriut dhe te gazetarëve që i janë drejtuar Kuvendit për diskutimin e projektligjeve:

 

-"Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 97/2013, “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”, komision pergjegjes (per dhenie mendimi: Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut; Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë  dhe Mjedisin)

 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9918, datë 19.5.2008, “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, Këshilli i Ministrave,komision për dhënie mendimi (komision përgjegjës ai për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë  dhe Mjedisin)


Ora 11.00

            Seance degjimore me shoqata te shoqerise civile dhe mbrojtjes se te drejtave te njeriut.


           Ora 13.00

            Diskutimi nen per nen dhe ne teresi i projektligjit “Per Buxhetin 2020”.

 

 


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E mërkurë, 11 dhjetor 2019


Ora:11:30

Ne rend të dites:

1-      Shqyrtimi i projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunimin teknik 2018, për projektin “ Menaxhimi i modernizuar i mbetjeve dhe ekonomia ricikluese në respekt të mjedisit (DKTI)”.


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E mërkurë, 11 dhjetor 2019


Ora:12:00

Ne rend të dites:

Në kuadër të shqyrtimit të dy projektligjeve të paketës antishpifje, konkretisht të projektligjeve “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.97, datë 4.3.2013, “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar” dhe “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9918 , datë 19.5.2008, “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar””, komisioni do realizojë:

 

orën 12:00

 

1-      Seancë dëgjimore me përfaqësues të botës akademike dhe përfaqësues të fushës së gjyqësorit, prokurorisë dhe avokatisë

 

Dhe në orën 13:00

 

1-      Seancë dëgjimore me përfaqësues të shoqatat e mediave dhe gazetarët 


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E mërkurë, 11 dhjetor 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1.     Shqyrtimi i projektligjjit “Për ratifikimin e memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet qeverisë së republikës së shqipërisë dhe qeverisë së shteteve të bashkuara të amerikës, për programin e shkëmbimit akademik “fulbright”” 


2.     Shqyrtimi i projektligjjit “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet këshillit të ministrave të republikës së shqipërisë dhe qeverisë së republikës federale të gjermanisë, për bashkëpunim teknik 2018, për projektin “menaxhimi i modernizuar i mbetjeve dhe ekonomia ricikluese në respekt të mjedisit (dkti)”” 


3.     Shqyrtimi i projektligjit “Për një ndryshim në ligjin nr. 55/2015 "për investimet strategjike në republikën e shqipërisë, të ndryshuar" ne republikën e shqipërisë, të ndryshuar" 


4.     Shqyrtimi i projektligjit “Për rivlerësimin e pasurisë së paluajtshme” 


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E mërkurë, 11 dhjetor 2019


Ora:16:00

Ne rend të dites:

1.                  Shqyrtimi nen për nen i projektligjit "Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit"