Rendi i ditës

Komisioni për Integrimin Europian

m


Ora:12.00

Ne rend të dites:

  • Projektligjin “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit"

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E marte, 10 dhjetor 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1- Shqyrtimi i Projektligjit “Për shkëmbimin automatik të informacionit të llogarive financiare”    

           


2- Shqyrtimi i Projektligjit “Për ratifikimin e memorandumit të mirëkuptimit, ndërmjet qeverisë së Republikës së Shqipërisë (Këshilli i Ministrave) dhe qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për programin e shkëmbimit akademik “Fulbright”.


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E marte, 10 dhjetor 2019


Ora:11:00

Ne rend të dites:

Në kuadër të shqyrtimit të dy projektligjeve të paketës antishpifje, konkretisht të projektligjeve “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.97, datë 4.3.2013, “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar” dhe “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9918 , datë 19.5.2008, “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar””, me:


- Seancë dëgjimore me përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E marte, 10 dhjetor 2019


Ora:13:00

Ne rend të dites:

Në kuadër të shqyrtimit të dy projektligjeve të paketës antishpifje, konkretisht të projektligjeve “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.97, datë 4.3.2013, “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar” dhe “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9918 , datë 19.5.2008, “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar””, me:


- Seancë dëgjimore me përfaqësues të dhomës së tregtisë dhe shoqatat e biznesit


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 11:00

Ne rend të dites:

- Shqyrtimi i projektligjit "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.97/2013, “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar"


- Shqyrtimi i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9918, datë 19.5.2008, “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar"


- Seancë dëgjimore me kandidaturën për anëtar të Këshillit Drejtues të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare AKEP


- Shqyrtimi i vendimit për propozimin Kuvendit “Për lirimin e një anëtari të caktur kryetar, të Këshillit Drejtues të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare”


- Shqyrtimi i vendimit për propozimin Kuvendit “Për emërimin e një anëtari të Këshillit Drejtues të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare”
Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, 10 nëntor 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore me shoqatat e biznesit dhe subjektet qe operojne ne fushen e tregetimit dhe mirmbajtjes se Kasave Fiskale, per sa i perket  projektligjeve financiare që shoqërojnë projektbuxhetin e vitit 2020, nder te cilat ben pjese edhe projektligji “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”