Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

E premte, 22 nentor 2019


Ora:12.30

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbaleve të datave 18 tetor, 6 dhe 12 nëntor 2019

2.   Shqyrtimi në parim dhe paraqitja nga Ministri në detyrë për Evropën dhe Punët e Jashtme i projektligjit  “Për buxhetin e vitit 2020”


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:12:30

Ne rend të dites:


Rendi i ditës :


Seancë dëgjimore me Ministren e Ekonomisë dhe Financave, Znj. Anila Denaj në lidhje me projektligjin “Për buxhetin e vitit 2020”.


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

e premte, 22 nëntor 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1.     Seancë dëgjimore për shqyrtimin e investimeve të parashikuara dhe buxhetin e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në projektbuxhetin e vitit 2020.

2.     Shqyrtimi , në parim, i raporteve të 4 prej komisioneve të Kuvendit për projektbuxhetin e vitit 2020. Përkatësisht:

“Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut”

“Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësisë”

“Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik”

“Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin”


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

Rend dite


Ora:09:30

Ne rend të dites:

  1. Prezantimi i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.97, datë 4.3.2013, “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.
  2. Prezantimi i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9918 , datë 19.5.2008, “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.
  3. Njoftimi i draftit të ripunuar me asistencën e ekspertëve ndërkombëtarë për projektligjin “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.97, datë 4.3.2013, “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.

Komisioni hetimor “Për të kontrolluar ligjshmërinë e veprimeve të kryera nga ana e Presidentit të Republikës së Shqipërisë, në kuadër të ushtrimit të kompetencave të tij lidhur me zhvillimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore si dhe për të kontrolluar e ligjshmërinë e veprimeve dhe procedurës të ndjekur nga Presidenti i Republikës në kuadër të emërimit të gjyqtarëve kushtetues”.

E premte. 22 nëntor 2019


Ora:11:00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së komisionit datë 18.09.2019

2.      Administrimi i Opinionit Paraprak dhe Opinionit Final të ardhur nga Komisioni i Venecias dhe njoftimi i informacionit të ardhur nga Presidenti i Republikës, duke respektuar rregullat e përcaktuara në Ligjin nr. 8457, datë11.02.1999 “Për Informacionin e klasifikuar “Sekret Shtatëror”” (i përditësuar)