Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E mërkurë, 20 nëntor 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i projektligjit  “Për buxhetin e vitit 2020”.

Seancë dëgjimore me institucionet e mëposhtme:

1.      Ministria e Drejtësisë 

            2.    Shoqata për Autonominë Vendore dhe Shoqata e Bashkive të Shqipërisë 


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E mërkurë, 20 nëntor 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1.     Diskutimi ne lidhje me koncensionet


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 10:00

Ne rend të dites:

Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9942, datë 26.6.2008, “Për parandalimin e çrregullimeve të shkaktuara nga pamjaftueshmëria e jodit në organizmin e njeriut”, të ndryshuar"


Projektligji "Për aderimin e Repunlikës së Shqipërisë në aktin final të konferencës së shteteve anëtare të Konventës Ndërkombëtare për standardet e Kualifikimit, Certifikimit dhe Shërbimit për Detarët"

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:10:30

Ne rend të dites:

Ora 10:30

Shqyrtimi i projektligjit "Për buxhetin e vitit 2020", seancë dçgjimore me SHISH


Ora 11:30

Shqyrtimi i projektligjit "Për buxhetin e vitit 2020", seancë dçgjimore me AISM


Ora 13:30

Shqyrtimi i projektligjit "Për buxhetin e vitit 2020", seancë dçgjimore me Ministrinë e Brendshme


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

e mërkurë, 20 nëntor 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Ne seancën degjimore per buxhetin 2020 marin pjese grupe interesi, shoqëria civile dhe lobiste si me poshte:

 

1.Tougether for life -- Denisa Cenameti, Eglantina Bardha

2.Levizja rinore Egjiptiane Rome – Ervis Cota, Fationa Kaca

3.Unicef – Alketa Zazo, Mariana Bukli

4.Qendra per advokim social – Xhenson Cela

5.Konfederata e sindikatave te shqiperise – Kol Nikollaj, Arben Malaj, Anisa Subashi

6.Shoqata Invalidet e punes – Abdulla Omuri