Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, 19 nëntor 2019


Ora:10:00 - 14:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i projektligjit  “Për buxhetin e vitit 2020”.

Seancë dëgjimore me institucionet e mëposhtme:

1.      Presidenca 

2.      ILDKPKI

3.      KQZ 

4.      Avokati i Popullit 

5.      Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi 

6.      Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale 

7.      Komisioneri i Mbikqyrjes së Shërbimit Civil 

8.      Autoriteti Për të Drejtën e Informimit mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit

            9.    Instituti i Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit 


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 10:00

Ne rend të dites:

- Prezantimi, nga Ministri i Mjedisit dhe Turizmit i projektligjit "Për Buxhetin e vitit 2020"

- Prezantimi, nga Ministri i Energjisë dhe Infrastrukturës i projektligjit "Për Buxhetin e vitit 2020"

- Shqyrtimi në parim, i projektligjit "Për Buxhetin e vitit 2019"

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:11:30

Ne rend të dites:

Diskutim në  parim i projektligjit “Për buxhetin e vitit 2020”, séance dëgjimore me Drejtorinë e Përgjithshme të Emergjencave Civile.


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, 19 nëntor 2019


Ora:11:00

Ne rend të dites:

1.     Diskutimi, në parim, i defiçitit buxhetor dhe borxhit publik të projektbuxhetit për vitin 2020