Rendi i ditës

Seancë plenare

E hënë, datë 11 nëntor 2019, ora 10:00


E hënë, datë 11 nëntor 2019, ora 10 00.pdf

Urdhër nr. 35, i Kryetarit të Kuvendit për mbledhjen e seancës plenare të datës 11.11.2019, ora 10 00.pdf

Lista e diskutimeve datë 11 nëntor 2019.pdf

Verifikimi i kuorumit të datës 11 nëntor 2019.pdf


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:11.30

Ne rend të dites:

Diskutimi dhe miratimi i kalendarit të punës së komisionit për projektligjet:

-“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.97, datë 4.3.2013, “për mediat audiovizive në republikën e shqipërisë”, të ndryshuar”, komision përgjegjës.

- “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9918 , datë 19.5.2008, “për komunikimet elektronike në republikën e shqipërisë”, të ndryshuar", komision për dhënie mendimi.