Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E enjte, 24 tetor 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1-      Miratimi i procesverbalit të datës 18 tetor 2019

2-      Miratimi i programit të punës së Komisionit për periudhën 21 tetor – 15 nëntor 2019

3-      Seancë dëgjimore me kandidaten për Komisionere të Mbikqyrjes së Shërbimit Civil, znj. Pranvera Strakosha


Komisioni i posaçëm për Reformën Zgjedhore

Rendi i ditës


Ora:ora 9:30

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:

Konstituimi dhe raportimi i grupeve të punës;

Prezantimi i paketës së parë që adreson rekomandimet e ODIHRit për fushatën zgjedhore, kuotat gjinore, financimin e fushatës, regjistrimin e subjekteve dhe abuzimin e administrës.