Këshilli Kombëtar i Integrimit Europian

Këshilli Kombëtar i Integrimit Evropian (KKIE) është krijuar me Ligjin Nr. 15/2015, datë 05/03/2015, “Për rolin e Kuvendit në procesin e Integrimit Europian të Republikës së Shqipërisë ne BE” , si struktura më e lartë këshillimore kombëtare për integrimin evropian që ngrihet pranë Kuvendit, me qëllim nxitjen dhe garantimin e bashkëpunimit gjithëpërfshirës ndërmjet forcave politike, institucioneve publikë dhe shoqërisë civile, si dhe rritjen e transparencës në vendimmarrjen për çështjet e integrimit.

 

Përberja:

Përberja KKIE

Lista e OSHC-ve në KKIE

Lista e OSHC-ve në KKIE

 

Detyrat kryesore të tij përfshijnë:

·         Nxitja e bashkëpunimit midis forcave politike, institucioneve shtetërore dhe të pavarura dhe shoqërisë civile, në procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian;

·         Sigurimi i diskutimit të vazhdueshëm për politikat e integrimit europian, të zbatuara nga institucionet shtetërore, me shoqërinë civile dhe me aktorë të tjerë të interesuar;

·         Monitorimi i zbatimit të detyrimeve për hapjen e negociatave me Bashkimin Europian;

·         Analizimi i kuadrit ekzistues normativ dhe praktikave, në lidhje me procesin e integrimit europian, për çështjet që merr në shqyrtim;

·         Sigurimi i bashkëpunimit të vazhdueshëm për procesin e integrimit me komisionet e përhershme parlamentare dhe me strukturat e tjera përgjegjëse për integrimin europian;

·         Monitorimi i ecurisë së procesit të negociatave/bisedimeve për anëtarësim.
Për rolin e Kuvendit në procesin e integrimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Europian.


Rregullorja e Këshillit Kombëtar për Integrimin Europian


Këshilli Kombëtar i Integrimit 20.10.2021


Sesion informues mbi Axhendën e Gjelbër për Vendet e Ballkanit Perëndimor, 30 qershor 2021


Këshilli Kombëtar i Integrimit 22.02.2021


Raporti vjetor i KKIE për vitin 2020


Procesverbal, datë 25.01.2021


Takim ndërgjegjësues datë 26 shkurt 2020


Takim ndërgjegjësues "Mbi sigurinë ushqimore dhe standardet e kërkuara në kuadër të integrimit europian për Shqipërinë".


Keshilli kombetar i integrimit 3.11.2020


Procesverbal i takimit të KKIE, datë 08.10.2020


Procesverbal i takimit të KKIE datë 23.09.2020


Procesverbal takimi KKIE, datë 09.06 2020


Raport vjetor i KKIE për vitin 2019


Procesverbal takimi KKIE, datë 04.02.2020


Procesverbal takimi KKIE, datë 24.01.2020


Procesverbal, datë 14.10.2019


Procesverbal, datë 18.09.2019


Raporti Vjetor 2018 i Këshillit Kombëtar të Integrimit Europian


Tryezë bashkëbisedimi në Fakultetin e Drejtësisë


Procesverbal, datë 11.03.2019


Procesverbal, datë 13.12.2018


Raport Vjetor 2016


Raport Vjetor 2017


Procesverbal, datë 21.07.2015


Procesverbal, datë 08.05.2015


Procesverbal, datë 16.11.2015


Procesverbal, datë 17.02.2016


Procesverbal, datë 30.03.2016


Procesverbal, datë 06.05.2016


Procesverbal, datë 27.06.2016


Procesverbal, datë 19.07.2016


Procesverbal, datë 09.02.2017


Procesverbal, datë 26. 03. 2018


Tryezë diskutimi