SHQIP | ENGLISH

Sot në kuvend 

Get the Flash Player to see this rotator.

Procesverbal, datë 30.03.2009

 

 

    Kryetar komisioni – Ylli Bufi

 

Rendi i ditës:

1. Miratimi i procesverbalit.

2. Vazhdimi i shqyrtimit të projektligjit “Për planifikimin e territorit”.

Marrin pjesë:

Ylli Bufi, Bukurosh Stafa,   Flamur Hoxha, Nikollaq Neranxi,   Pilo Keri, Ardian Kollozi, Ilir Bano, Ndriçim Hysa, Frrok Gjini, Idriz Xhomara, Engjëll Cara dhe Fatmir Xhindi.

Mungojnë:

Rexhep Uka, Hajrulla Paturi, Sami Gjergji dhe Sadri Abazi.

Të ftuar:

Marin Biçoku – përfaqësues i Ministrisë së Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit.

Maksim Muçi – përfaqësues të Shoqatës së Ndërtuesve.

Ermira Deçka dhe Julian Hodaj – përfaqësues të OSBE-së.

Skot Tomason, Fadil Boriçi – përfaqësues të USAID-it

 

  HAPET MBLEDHJA

  Miratohet procesverbali 

 

 

Ylli Bufi – Fillojmë mbledhjen. Që në fillim,   kemi bërë disa vërejtje në lidhje me disa nene në kapitujt e parë. Kam biseduar me zotin Biçoku dhe më tha se është dakord në parim me to. Më konkretisht: për ndryshimet në nenin 5, për të ndryshuar: "vendet e organeve të autoriteteve". Neni 6, pika 2, duhet të ndryshojë: "që janë përgjegjësitë e autoriteteve kombëtare në tërësi", të kalojë sipas vetë organeve, ndërsa pikën 2 të futet dhe neni 7: "që janë çështje të rëndësisë kombëtare". Ka disa riformulime te “përgjegjësitë e agjencisë”, prandaj të ndryshojë dhe "ndryshimi i qarkut" te neni 11. Ky është një nga ndryshimet që iu bë edhe "autoriteteve kombëtare".

Zoti Marin, besoj se këto ishin ndryshimet?

Marin Biçoku – Te neni 14, duhet të shtojmë një pikë 2: "autoritet kombëtare mund t’u delegojnë me marrëveshje autoriteteve vendore të planifikimit përgjegjësi të caktuara për planifikimin e territorit".

Ylli Bufi – Atëherë, kështu kemi kaluar deri te neni 27.

Vazhdojmë me nenet e tjera më poshtë.

Në lidhje me propozimin e bërë nga Bashkia e Tiranës, ramë dakord që të bëjmë dhe saktësimin për të, në nenin 27. Ta konsiderojmë në "planifikimin ndërvendor".

Neni 29.

Ka vërejtje nga shoqata, OSBE-ja apo nga ekspertët? Nuk ka.

Miratohet.

Neni 30.

Ka vërejtje? Nuk ka.

Miratohet.

Marin Biçoku – Me propozim e ekspertëve të komisionit, te neni 30 heqim vetëm fjalën "vendimmarrje", në titull. Për diskutim, të shtojmë vetëm një pikë "për sa i përket gjuhës shqipe". Mund të shtojmë një paragraf të fundit: "për sa i përket gjuhës shqipe". Nuk ka një ligj të gjuhës shqipe që të përcaktojë që: "çdo akt zyrtar etj., është në gjuhën shqipe". Në këtë rast menduam, me juristin që ka shkruar ligjin se, mbase, është më e mirë të shkruhet një pikë që instrumentet dhe aktet të cilat hartohen në zbatimin e këtij ligji, të hartohen ose të përkthehen në gjuhën shqipe.

Ylli Bufi – Besoj se kjo është evidente. Në fakt, siç është evidente edhe pika 1,   e nenit 30. Kjo është çështje e Kushtetutës.

Marin Biçoku – Po nuk e ka të shkruar. Nuk ka ligj që të thotë që çdo dokument...

Ylli Bufi – E ka Kushtetuta.

Neni 31.

Ka një propozim për pikën 6 të këtij neni: "duhet të përcaktohet një afat kohor brenda të cilit,   KKT-ja duhet të marrë një vendim lidhur me projekt-aktin".

Marin Biçoku – Mund të caktohet një afat. Duke qenë këshill, ka vështirësitë e veta për sa i përket afatit, por nuk ka ndonjë problem në qoftë se propozohet me afat.

Ylli Bufi – Të propozohet një afat?

Çfarë propozimi keni? Shoqata ka ndonjë propozim?

Ardian Kollozi – Të bëhet brenda 10 ditëve.

Ylli Bufi – Propozimi është 10 ditë. Ka vërejtje OSBE-ja?

Nuk ka.

Julian Hodaj – Mendoj që te pika 2,   të hiqej fjala "ministri", sepse organ qendror ose vendor i përfshin edhe ministritë.

Ylli Bufi – Jeni dakord, zoti Marin?

(Ka debat në sallë.)

Marin Biçoku – Kjo është më shumë, për të theksuar rolin e ministrive në përcaktimin e çështjeve me rëndësi kombëtare.

(Ka diskutim pa mikrofon.)

Ylli Bufi – Kthehemi pak prapa, sepse juristja ka një sugjerim. Te neni 30, pika 1 është shumë e përgjithshme kur thuhet: "në zbatim të dispozitave të këtij ligji". Propozimi është që të bëhet: "për procedurat administrative të vendimmarrjes" jo në tërësi të ligjit, sepse për këtë është fjala. Neni 30 nuk është për ligjin në tërësi, por për procedurat administrative të vendimmarrjes.

A jeni dakord?

Atëherë, miratohet.

Vazhdojmë me nenin 32. Ka vërejtje?

Maksim Muçi – Te pika 2 e këtij neni, bëhet fjalë për nismat e hartimit të rregulloreve. E diskutuam me zotin Marin edhe pak më parë, sepse kjo do të na dalë edhe më mbrapa, duhet të kemi një afat për miratimin e këtyre rregulloreve. Ky është problemi ynë me një fjalë.

Marin Biçoku – Logjika e projektligjit është që ka vendosur afat për rregulloret, të cilat janë të domosdoshme për zbatimin e këtij ligji. Pra, për sa i përket rregulloreve të ndërtimit, të cilat nuk janë detyrë e planifikimit dhe kompetencë e drejtorisë sonë, apo nesër kompetencë e agjencisë, e ka për detyrë ministri i linjës, ai që mbulon çështjet e ndërtimit. Ka edhe një ligj për kontrollin e disiplinës të punëve në ndërtim, kështu që ky nuk mund të vendosë afate për atë tjetrin. Domethënë, është një sektor tjetër, i cili ndërthuret më këtë sektor në mënyrë shumë harmonike.

Ylli Bufi – Kjo çështje nënkupton se nuk mund të bësh një disiplinim të veçantë të akteve të Këshillit të Ministrave me këtë ligj. Këshilli i Ministrave ka një akt tjetër. Nuk më duket e drejtë të vësh një dispozitë këtu, kur ka kaq shumë çështje të tjera që i vendos Këshilli i Ministrave!

A ka ndonjë vërejtje tjetër?

Pilo Keri – Dua të flas në vazhdim të shqetësimit që ngritën zotërinjtë e shoqatës. Nuk është se nuk jam dakord me atë që tha zoti Marin, por insistoj përsëri që nuk mund t’i vendosësh dhe t’i japësh atribute ministrit përgjegjës për ngritjen e problemit të sektorit të planifikimit në rang kombëtar, kur kemi edhe një Agjenci Kombëtare dhe një Këshill Kombëtar, më duket sikur kthehemi përsëri tek ajo që ishim që Ministria e Punëve Publike do të jetë ajo që do ta implementojë këtë problem.

Ylli Bufi – Iniciativën në Qeveri për të çuar akte ligjore dhe nënligjore, e kanë vetëm anëtarët e saj.

Pilo Keri – Atëherë, përse është Agjencia Kombëtare dhe Këshilli Kombëtar me të cilët ne diskutuam dhe debatuam për këtë punë? Sepse kthehemi edhe një herë përsëri atje ku ishim.

Ylli Bufi – Zoti Biçoku!

Marin Biçoku – Çështjet e rëndësisë kombëtare kanë të bëjnë me sektorë të ndryshëm dhe, duke qenë kështu, këtu ministri i linjës nuk është ministri i planifikimit, por është ministri i Kulturës, për një çështje të trashëgimisë kulturore, ku ka të bëjë me përcaktimin e një çështjeje që ka rëndësi në planifikim. Nga pikëpamja kombëtare i takon pikërisht këtij ministri të linjës. Nuk ka të bëjë me ministrinë e linjës së planifikimit. Ka të bëjë me ministrin përgjegjës, i cili në bazë të ligjeve sektoriale ka përgjegjësinë dhe detyrën të zhvillojë apo të mbrojë një sektor të caktuar, kulturën, arsimin, shëndetësinë dhe të gjitha me radhë. Për këtë arsye është ministri i linjës.

Ylli Bufi – Në përkufizimet e këtij ligji e kemi thënë se çfarë është ministri përgjegjës.

(Ka ndërhyrje nga zoti Keri.)

Marin Biçoku – Bëhet fjalë për ministrin e linjës të ndërtimit.

Pilo Keri – Po agjencia për çfarë është? Cili është roli i saj?

Marin Biçoku – I ka të përcaktuara.

Pilo Keri – Ndërkohë, ministria e linjës, po marr konkretisht Ministrinë e Punëve Publike, të merret edhe me rregulloret, unë them që po kthehemi atje ku ishim. Do të ishte me mirë të merrej Agjencia Kombëtare me këto rregullore. Sigurisht, ministria është organ përgjegjës dhe kontakti për të.

Ylli Bufi – Domethënë, diskutimi juaj është që ta ketë këtë kompetencë ministria apo agjencia?

Pilo Keri – Agjencia duhet të merret me rregulloret. Mirë në rastin që do të merren nisma për rregullore...

(Ka debat në sallë.)

Ylli Bufi – Nisma dhe hartimi janë një.

  (Vazhdon debati në sallë.)

Marin Biçoku – Atëherë, e ripërsëris: projektligji përpiqet të harmonizojë ligjet sektoriale dhe ndërtimi është një sektor më vete, sikurse është transporti një sektor më vete, sikurse janë kultura apo energjetika. Ministrat respektivë përbëjnë ministrin e linjës për atë sektor. Në rastin konkret, paragrafi që ju i referoheni, ka të bëjë me rregulloret e ndërtimit. Politikat e ndërtimit i mbulon një ministri më vete. Deri para tri vjetësh ka qenë Ministria e Punëve Publike ajo që mbulonte dhe rregullimin e territorit dhe punët publike. Sot është Ministria e Punëve Publike, e Transportit dhe e Telekomunikacionit. Bëhet fjalë për rregulloret e ndërtimit, nuk bëhet fjalë për aktet nënligjore apo rregullore planifikimi që dalin për zbatimin e këtij ligji. Sikurse kemi thënë edhe në fillim të këtij projektligji, mund të ketë dhe rregullore sektoriale të përdorimit të tokës kombëtare për mbrojtjen dhe zhvillimin e turizmit. Për këtë arsye, kjo rregullore është në këtë formë dhe ka të bëjë me strukturën ligjit.

Pilo Keri – Në qoftë se bëhet fjalë për rregulloret e ndërtimit, nuk duhet të themi: "nisma për hartimin e instrumentit kombëtar të planifikimit", por duhet thënë: "nisma për hartimin e instrumentit kombëtar të planifikimit edhe të ndërtimit". Përderisa e thua "për ndërtimin" dhe nuk ka lidhje me planifikimin, në këtë shpjegim, kapitulli këtu është i gabuar.

Yllli Bufi – Zoti Keri përse e keni fjalën?

Pilo Keri – Në pikën 2, zoti Marin jep shpjegimin dhe thotë që: "nisma për hartimin e rregulloreve të ndërtimit", ndërkohë që unë e theksova pak më parë, se me këto rregullore për instrumentet kombëtare të planifikimit, siç është kapitulli sipër, nuk duhet të merret ministria, por të merret Agjencia Kombëtare.

Ylli Bufi – Kjo është gjë tjetër.

Pilo Keri – Zoti Marin thotë: "këto janë rregullore vetëm të ndërtimit, nuk kanë lidhje me planifikimin". Pra, ministria do të merret vetëm me rregulloren e ndërtimit dhe jo të planifikimit. Unë shtroj pyetjen: në qoftë se merret vetëm me ndërtimin, atëherë kapitulli është: "Nisma për hartimin e instrumentit kombëtar të planifikimit"? Këtu nuk thuhet "edhe të ndërtimit".

Marin Biçoku – Mund ta shtojmë.

Pilo Keri – Në qoftë se e shtojmë, jam dakord.

Marin Biçoku – Bëhet fjalë për titullin, duke qenë se paragrafët i marrin një nga një instrumentet kombëtare dhe tregojnë se cili është autoriteti që ndërmerr nismën. Me të drejtë te titulli mund të shtohet: "Nisma për hartimin e instrumentit kombëtar të planifikimit dhe rregulloreve të ndërtimit".

Ylli Bufi – Neni 24 flet vetëm për rregulloret e ndërtimit.

Marin Biçoku – Sepse ka një nen specifik për rregulloret, por si procedurë është e njëjta që propozohet për t’u hartuar.

Ylli Bufi – Dakord! Atëherë të shtohet në titull "dhe rregulloret e ndërtimit".

Neni 33. Ka vërejtje?

Elda Jakova – Ka një mospërputhje midis pikës 1, të nenit 32 dhe pikës 1, të nenit 33, sepse te njëri nen thuhet: "nisma për hartimin e instrumentit kombëtar sektorial të planifikimit merret dhe miratohet nga ministri përgjegjës për çështjet kombëtare të sektorit në fjalë, kurse te neni tjetër thuhet: "instrumenti kombëtar sektorial i planifikimit hartohet nën përgjegjësinë e autoritetit të planifikimit që ka ndërmarrë nismën për hartimin e tij". Nisma është ndërmarrë nga autoriteti i planifikimit, apo nga ministria?

 Kisha një propozim të hiqet fjalia: "që kanë ndërmarrë nismën për hartimin e tij". Është pranuar dhe është vënë diçka midis autoritetit dhe planifikimit: "autoritetit përgjegjës të planifikimit".

Ardian Kollozi – Janë dy gjëra të ndryshme. Nismën për hartimin e merr ministria.

Elda Jakova – Këtu flitet për nismë në të dy rastet.

Ardian Kollozi – Unë të jap urdhrin. Fillo të bësh punën. Nismën e marr unë. Ti fillo ta bësh këtë gjë, por gjithmonë nën përgjegjësinë time.

Elda Jakova – Dakord, por këtu në të dy rastet flitet për nismë.

(Ka debat në sallë.)

Ylli Bufi – Hiqet shprehja: "që ka ndërmarrë nismën".

Ka vërejtje tjetër për nenin 33? Nuk ka.

Neni 34.

Te pika 3 e nenit 33: autoriteti përgjegjës për hartimin e instrumentit kombëtar sektorial të planifikimit siguron një proces dialogu.

Marin Biçoku – Në qoftë se do të ndërhyjmë, atëherë t’i themi fjalë për fjalë.

Te paragrafi 1, i nenit 33, pas “bashkërendimin e autoritetit”,   shtohet togfjalëshi “përgjegjës të planifikimit” dhe hiqet fjalia “që ka ndërmarrë nismën për hartimin e tij”.

Në fillim të paragrafit 2 shtohet togfjalëshi: “instrumenti kombëtar sektorial” dhe fjalia e fundit shtohet: “këshillimi për instrumentin kombëtar sektorial”. Pra shtohet edhe kjo.

Te pika 3 shtohet paragrafi: “hartimin e instrumentit kombëtar sektorial të planifikimit” dhe përsëri te fjalia e fundit shtohet togfjalëshi: “kombëtar sektorial”. Kemi pasur sugjerim nga këshilltaret e komisionit që më mirë le të jenë të përsëritura, por të saktësojnë dhe të jenë rrjedhshëm.

Ylli Bufi – Pra, me këto ndryshime jemi në rregull?

Dakord.

Neni 34. Ka vërejtje?

Marin Biçoku – E njëjta gjë është te pika 3, e nenit 34: “autoriteti përgjegjës për hartimin e instrumentit kombëtar të planifikimit”, pra shtohet “kombëtar të planifikimit”. Në fund të kësaj fjalie prapë midis instrumentit të planifikimit, shtohet fjala “kombëtar” dhe te fraza e fundit prapë shtohet fjala “kombëtar”.

Ylli Bufi – Pra, për nenin 34 jemi dakord me të gjitha vërejtjet e bëra nga këshilltaret e komisionit?

Dakord.

Miratohet neni 34.

Neni 35. Ka vërejtje?

Marin Biçoku – E njëjta vërejtje vazhdon të reflektohet edhe në nenin 35. Në paragrafin e parë shtohet fjala “kombëtar” midis instrumentit të planifikimit, e njëjta fjalë shtohet edhe te paragrafi 3.

Ylli Bufi – Këto do të reflektohen të gjitha.

Atëherë, për nenin 35, ka vërejtje? Nuk ka. Miratohet.

Manjola Merlika (këshilltare e komisionit) – Te pika 4, e nenit 35, fjalën “propozim” e kanë zëvendësuar me fjalën “mendime”.

Marin Biçoku – Te neni 35, për harmonizim edhe me ligjin organik të Këshillit të Ministrave është përmendur fjala “mendime”, në vend të “propozime” dhe bëhet “mendime a vërejtje”, pasi ka qenë “vërejtje ose propozime”. Unë po bëj vetëm sqarimin.

Ylli Bufi – “Mendime”? Sepse mendimi është një opinion. Mbase duhet të bëhet rregullimi te ligji organik i Këshillit të Ministrave. Mendime kemi të gjithë, por kjo s’do të thotë që mendimet e gjithsecilit kanë një status të veçantë, kurse propozimi është tjetër gjë.

Neni 36. Ka vërejtje?

Ermira Deçka – Për sa i përket dëgjimit publik, ndoshta duhet të ishte bërë një ndarje më e mirë dhe e përputhur edhe me procedurat që ndiqen në fushën e mjedisit për dëgjimin publik.

Së pari, kam përshtypjen se afatet janë pak konfuze, sidomos te pjesa e njoftimit, te fjalia e fundit e paragrafit 1, ku thuhet: “njoftimi publik kryhet të paktën 14 ditë para një vendimmarrjeje publike”.

Së dyti, do të mendoja që duhet të ishte shumë e përputhur edhe me procedurat që ndiqen në fushën e mjedisit. Në mos gaboj është një VKM që ka nxjerrë afatet për dëgjimin e publikut.

Ylli Bufi – Domethënë, sipas jush, në akte të ndryshme, në rastin e dëgjimit publik, ne kemi afate të ndryshme. Ku i kemi këto afate në fushën e mjedisit dhe të turizmit?

Ermira Deçka – Edhe kjo më duket e përsëritur. I kemi në fushën e mjedisit. Është VKM-ja e nxjerrë në korrik të vitit 2008 “Për tërheqjen e publikut në vendimmarrjen mjedisore”, ku një pjesë e veçantë është edhe për procedurën e dëgjimit publik. Propozimi është që të përputhen. 30 ditë është minimumi i afatit që duhet të jepet për dëgjimin publik.

Ylli Bufi – E kemi jo në kuptimin e hierarkisë, sesa të procedurave të përshtatjes. Sa ditë thatë ju, 30?

Ermira Deçka – 30 ditë, deri në 40 ditë. 30 ditë është minimumi që duhet t’i jepet publikut për t’i dëgjuar dhe ndërkohë te pjesa e njoftimit...

Ylli Bufi – 30 ditë e ka.

Flamur Hoxha – Është vënë 14 ditë te pjesa e fundit.

Ylli Bufi – Në fakt, 14 ditë është shumë pak.

E vëmë 30 ditë, zoti Biçoku?

Marin Biçoku – Dakord.

Ermira Deçka – Në direktivë thuhet se, “publikut duhet t’i jepet një kohë e mjaftueshme” që presupozohet të jetë minimumi 30 ditë, që mund të zgjasë edhe më tepër.

Marin Biçoku – Po pra, këtu thuhet “Njoftimi publik kryhet të paktën 30 ditë.”

Ylli Bufi – E bëjmë “të paktën”, sepse fjala “minimumi” përcakton “të paktën”?

Ermira Deçka – Jam dakord me togfjalëshin “Të paktën 30 ditë”. Ndërkohë do të sugjeroja që të shikohen edhe me procedurat e akteve të tjera nënligjore për “dëgjimin publik”, që të mos kemi mbivendosje afatesh dhe përsëritje procedurash, pasi një pjesë e procesit të dëgjimit do të bëhet edhe në rastin kur do të merret vlerësimi i ndikimit në mjedis për lejen e zhvillimit, pra, thjesht që të mos përsëriten dy herë procedurat e dëgjimit të publik, sepse kam përshtypjen se koha do të shtyhet shumë më tepër.

Marin Biçoku – Procedurat e dëgjimit të publikut në proceset e planifikimit janë tjetër gjë nga ato të lejes së zhvillimit. Janë dy gjëra komplet të ndara. Procesi i planifikimit është proces planifikimi, kurse leja e zhvillimit është zbatimi i një instrumenti planifikimi.

Ylli Bufi – Jemi të gjithë dakord “për 30 ditë”?

Ka vërejtje të tjera për nenin 36?

Ermira Deçka – Do të ishte mirë të thuhej diku “që mendimi i publikut do të publikohet”, sepse kam përshtypjen se këtu nuk është shprehur. 05:55:7

Flamur Hoxha – Thuhet këtu: “botohet në regjistër dhe në të gjitha gazetat...”

Ermira Deçka – Njoftimi, jo mendimi. Ndërkohë ato që do të thuhen gjatë dëgjimit publik, le të themi, ..

Ylli Bufi – Pse edhe mendimi publik duhet të bëhet publik?

Ermira Deçka – Po, sepse është kusht.

Marin Biçoku – Patjetër që ato duhet të jenë publike. Tani unë e kam të vështirë ta kontrolloj se në ç’pikë gjendet.

Ylli Bufi – Si thoni, zoti Biçoku? Të mos humbim kohë. Në qoftë se është, ta lëmë, në qoftë se mungon, ta shtojmë.

Marin Biçoku – Të gjitha mendimet duhet të jenë publike.

Ylli Bufi – Dakord. Neni 36 miratohet.

Neni 37. Ka vërejtje? Nuk ka. Miratohet.

Neni 38. Ka vërejtje?

Marin Biçoku – Te neni 38 shtohet gjithnjë termi “kombëtar”. Kam edhe një vërejtje për sa i përket afatit te paragrafi 3: shtohet togfjalëshi “brenda 15 ditëve nga data e miratimit”.

Ylli Bufi – Jemi dakord me propozimet e bëra për nenin 38?

Dakord.

Neni 39. “Planifikimi vendor”.

Ka vërejtje?

Maksim Muçi – I gjithë ky nen, që është për planifikimin vendor, në mënyrë të integruar, si të thuash, është sikur planet janë bërë një herë dhe po flasim si për rishikim. Në fakt, këtu flitet për një nismë, dhe ne gjithçka e kemi bërë që të dalim nga kjo inerci, pra, që të kemi plane për herë të parë, sepse nuk i kemi. Pastaj rregullimi është më i kollajtë. Kështu siç është bërë, duket sikur planet janë bërë dhe funksionojnë. Ndërsa unë do të thosha se këtu e kemi në mënyrë evazive: “nisma për propozimin e hartimit të instrumentit vendor të planifikimit merret nga kryetari i njësisë së qeverisjes vendore dhe paraqitet për miratim në këshillin e njësisë së qeverisjeve”.

Ne duam që kjo të jetë më obligative: “kryetari i njësisë së qeverisjes vendore është i obliguar të ndërmarrë nismën për bërjen e planit rregullues”. Nuk duhet të mbetet kështu, se po nuk e mori nismën, çfarë ndodh? Pra, ka obligimin të ndërmarrë nismën që të bëhet.

Ylli Bufi – Jam dakord. Sepse e thënë është dakord, por duhet detyruar.

Maksim Muçi – Po në këtë aspekt, në pikën 2 thuhet: “Kryetari i njësisë së qeverisjes vendore ose palët e interesuara hartojnë një studim që përcakton faktet dhe analizon problemet për instrumentin e planifikimit të propozuar”, pra, bëjmë fjalë gjithnjë për nismën që merret e vazhdon.

Unë them se këtu prapë do ta gjejmë kështu, sepse palët e interesuara, ne, për shembull, duhet të hartojmë studime. Ndërsa këto gjëra thuhen shumë më mirë në pikën 3, ku përcaktohet qartë e pastër: “Kryetari i njësisë së qeverisjes vendore i paraqet këshillit propozimin për hartimin e instrumenteve, i cili përmban këto, këto dhe këto”, dhe mbase pika 2 mund të hiqet fare.

Ylli Bufi – Unë do të kisha këtë propozim që pikën 1 ta riformulonim kështu: “Kryetari i njësisë së qeverisjes vendore është i detyruar të ndërmarrë nismën për hartimin e instrumentit vendor të planifikimit, të cilën e paraqitet për miratim në Këshillin e Njësisë së Qeverisjes Vendore,”, pra, ta kthejmë “është i detyruar”.

Flamur Hoxha – Pse është i detyruar kur ai paraqet?

“Kryetari i njësisë së qeverisjes vendore paraqet propozimin në Këshill...”

Ylli Bufi – “Paraqet” dhe “ndërmerr nismën” janë e njëjta gjë.

Atëherë, shqetësimi është “të jetë i detyruar”. Pse? Edhe sot e ka ai për detyrë ta marrë nismën, por nuk e ka marrë. Praktikisht, ne sot jemi pa instrumente planifikimi.

Marin Biçoku – E para, në një tekst të ligjit parashikohet procedura normale, kurse për sa i përket asaj tranzitore, situatës në të cilën ndodhemi sot, që nuk ka plan dhe duhen bërë të tilla, te dispozita tranzitore është ajo pjesë...

Ylli Bufi – Ta marrim jashtë atij konteksti dhe ta riformulojmë. Domethënë, nisma merret nga ky, dakord bën edhe sqarim, por nuk i shkon deri në fund. Pra, ky është i detyruar ta marrë këtë nismë.

Marin Biçoku – Për shqiptim më të mirë janë hequr rreth dy-tri fjalë realisht, por kjo është çështje redaktimi. Unë po e shpjegoj dhe le ta diskutojmë më mirë. Të drejtën që në këtë territor të caktuar duhet një plan, e ka çdo person ose çdo palë e interesuar, ku një prej tyre mund të jetë Shoqata e Ndërtuesve, por edhe vetë kryetari, sikurse janë edhe procedurat normale detyruese.

Është e logjikshme që pala që do të kërkojë një instrument planifikimi, të hartojë një studim, qoftë edhe minimal, dhe duhet të japë tre-katër argumente pse duhet bërë një studim. Pas kësaj, projektligji propozon, le ta diskutojmë, që është në autoritetin e kryetarit të gjykojë nëse ky studim qëndron ose jo dhe realisht në projektligj i jepet autoritetit të kryetarit që ta propozojë.

Ylli Bufi – Kështu si procedurë nuk besoj se kishim vërejtje.

Marin Biçoku – Jo, jo, i jepet autoritetit të kryetarit, nuk detyrohet kryetari. Domethënë, duke pasur parasysh edhe kryetarët shqiptarë që janë të zgjedhur me votë, në qoftë se kryetari e gjykon që nisma ose propozimi i bërë nga një palë e caktuar, po marrim kot rastësisht Shoqatën e Ndërtuesve, nuk qëndron, kryetari e ka autoritetin të mos ia paraqesë Këshillit këtë kërkesë.

Ylli Bufi – Zoti Biçoku, vërejtja e bërë nga Shoqata e Ndërtuesve nuk është raporti midis kryetarit dhe këshillit. Çështja shtrohet, nëse kryetari mund ta marrë nismën, apo është i detyruar ta marrë atë?

Marin Biçoku – Nuk ka fjalë “mund”. “Nisma për hartimin e instrumentit vendor të planifikimit merret nga kryetari i njësisë së qeverisjes vendore.”

Ylli Bufi – Po në qoftë se ai nuk e merr?

Pilo Keri – Unë do të pyesja, për shembull, në këtë këshillin bashkiak, përveç kryetarit, a ka person tjetër të drejtë ta marrë nismën? Jo.

Marin Biçoku – Në këshill jo, por ky është varianti i projektligjit.

Pilo Keri – Atëherë, ajo që thotë zoti Bufi është më se e saktë.

Ylli Bufi – Nuk e them unë, por shoqata, sepse iu referova shoqatës.

Pilo Keri – Përderisa nuk ka person tjetër që të ketë të drejtën ligjore për të marrë nismën ndaj këshillit bashkiak apo komunal për planifikimin e territorit, mbetet që për këtë nismë kryetari të quhet “i detyruar”.

Marin Biçoku – Po pra, se janë dy variante të ndryshme. Njëri variant që është projektligji dhe po të vazhdojmë të lexojmë më poshtë thuhet: “kërkesa shqyrtohet prej tij”, me një fjalë, prej kryetarit “dhe kur gjykohet e arsyeshme paraqitet për miratim në këshillin e njësisë së qeverisjes vendore.”.

Debati kryesor është: do t’ia lëmë vetëm kryetarit të drejtën t’i kërkojë këshillit nisjen e hartimit të planit rregullues, apo jo? Ne, në projektligj, propozojmë t’ia lëmë kryetarit. Dhe ia kemi lënë kryetarit për shkak se kryetari duke qenë në ekzekutiv është personi që do ta hartojë këtë plan.

Pilo Keri – Propozimi që bën zoti Muçi është më shumë mbi faktin që kryetari është i vetmi që merr nismën ndaj këshillit.

Marin Biçoku – Ju lutem, a mund ta lexoj paragrafin e parë?

“Nisma për hartimin e instrumentit vendor të planifikimit merret nga kryetari i njësisë së qeverisjes vendore dhe paraqitet për miratim në Këshillin e Njësisë së Qeverisjes Vendore. Organet dhe institucionet që ndodhen nën juridiksionin e qeverisjes vendore dhe palët e interesuara mund t’i kërkojnë kryetarit të njësisë së qeverisjes vendore marrjen e nismës”.

Ylli Bufi Kjo është e qartë. Problemi është këtu: dakord, nismën e ka kryetari, dhe është gjë e mirë që përcaktohet, por unë them që duhet të shtojmë edhe diçka tjetër. Nismën kryetari e ka, por ama është i detyruar ta ndërmarrë atë, domethënë ka një detyrim ligjor edhe kur nuk e merr nismën.

Marin Biçoku – Në qoftë se do të jetë i detyruar, atëherë e lëmë që çdo palë ka të drejtë t’ia çojë këshillit.

Maksim Muçi – Është thjesht kështu në aspektin e lirive dhe të të drejtave. Kjo është e trajtuar më mirë sa s’ka ku të vejë. Nismën e ka të drejtë kryetari. Grupet e interesuara kanë të drejtë që t’i bëjnë propozim kryetarit dhe ai pastaj, mund ta marrë e ta shqyrtojë. Të tëra këto janë në rregull.

Problemi është: kryetari nuk e mori nismën e ndonjë grup i interesuar nuk u ankua, dhe ai thotë: “S’më ka kërkuar grupi i interesuar”. Atëherë, ç’do të bëhet, do të mbetemi pa i bërë këto? Ajo që kërkohet, është diçka e thjeshtë. Pyetja ime është: cila është ajo gjë që nuk shkon në propozimin tonë, që kryetari është i obliguar të ndërmarrë nismën?

Marin Biçoku – Nuk është se nuk shkon propozimi. E vetmja gjë që po them është që, po të hapim ligjin në fund, te neni 89, gjendet përgjigjja e propozimit tuaj “hartimi i planeve të përgjithshme territoriale.”

I lëmë afatet, por te ai nen, është detyrimi.

Bukurosh Stafa – Te neni 89: “Hartimi i planeve të përgjithshme territoriale” thuhet: “.....të fillojnë hartimin e planeve të përgjithshme territoriale” jo më vonë nga data e fillimit të hartimit.”

Ylli Bufi – Për çështjen e pikës 2, propozimi është që ta heqim pikën 2, që të mbetet pika 3, apo është ndryshe?

Marin Biçoku – Ne propozojmë dhe i mbetemi asaj që, sigurisht, të drejtën për të kërkuar një plan e ka çdo qytetar, por ka nevojë për të pasur një minimum argumentimi, i cili në këtë ligj, është quajtur studim për arsyet pse duhet ky plan. Për shembull, të marrim një shoqatë mjedisore, e cila mund të kërkojë hartimin e një plani dhe për këtë duhet të hartojë një studim të vogël, ku të thotë arsyet pse duhet hartuar ky plan. Pika 2 ndan detyrimin e palës që shpreh domosdoshmërinë e instrumentit për të bërë një studim.

Flamur Hoxha – Fjala “mund” mund të zëvendësohet me kur e është të nevojshme ..”...

Ylli Bufi – Ta bëjmë në rastin e “mund”, thoni ju. Pra, fjalën “mund”, ta zëvendësojmë me “kur është e nevojshme”, edhe rregullohet ajo.Dakord.

Pilo Keri – Kam një propozim. Ndoshta mund të jem i gabuar, por mendoj se jam racional. Unë mendoj që duke qenë se është një ligj kaq i rëndësishëm e mjaft specifik, dhe të gjithë ne, si pozitë dhe opozitë jemi shprehur për miratimin në parim të këtij projektligji , nisur nga sa thashë më sipër, mendoj që ne të dy relatorët, i maxhorancës dhe i opozitës, së bashku me specialistët që kanë sjellë projektligjin, si dhe me juristet tuaja këtu, të bëjmë sugjerimet përkatëse.

Ylli Bufi – Ky është një ligj i rëndësishëm, prandaj vazhdojmë me procedurën.

Pilo Keri – Procedura do të kryhet, por të mos qëndrojmë kaq gjatë, sepse këto janë probleme mjaft specifike dhe teknike. Mendoj që vërejtjet duhet të dalin nen për nen, pastaj të bëhen propozimet.

Ylli Bufi – Zoti Keri, diskutimi nen për nen do të bëhet.

Pilo Keri – Mendoj se është më eficiente.

Ndriçim Hysa – Në ndryshim nga ajo që tha zoti Keri, pavarësisht faktit që nuk jam specialist i fushës përkatëse, mendoj se mbledhja nuk duhet të reduktohet vetëm te mendimet e dy relatorëve, të cilët nesër mund të mos jenë deputetë dhe mund të kenë konflikt interesi. Neve na intereson që në këtë diskutim të marrë pjesë shumica e deputetëve.

Ylli Bufi – Dy relatorët, javën e shkuar, na bllokuan punën, sepse ishin të zënë.

Ndriçim Hysa – Edhe pse relatorët janë personalitete në fushat përkatëse, përsëri ata nuk sjellin atë mendim realist, të cilin e kërkon edhe Shoqata e Ndërtuesve apo edhe monitoruesit e tjerë, qofshin këta edhe ndërkombëtarë.

Pilo Keri – Më falni, zoti Hysa, por unë nuk e përjashtova as shoqatën, as OSBE-në, as specialistët. Në se ju keni dëshirë të jepni mendimin tuaj, në rregull, jepeni.

Ylli Bufi – Zoti Keri, ishit shumë i qartë, por kërkesa juaj nuk mund të miratohet.

Neni 40. Ka vërejtje? Nuk ka.

Miratohet.

Neni 41. Ka vërejtje?

Kthehemi edhe një herë te neni 39, pika 4.

Elda Jakova (Këshilltarja e komisionit) – Te fjalia e fundit vendoset një afat 60 ditor. Çfarë përcakton ky afat?

Marin Biçoku – Bëhet fjalë për çështjen e pezullimit të zhvillimit. Pezullimi i zhvillimit ka dy momente:

E para, në nenet 63 dhe 69 autoritetin e pezullimit të zhvillimit në njësinë vendore e ka këshilli, ndërkohë, kur kryetari i paraqet këshillit nisjen e një plani, ai mund të ketë nevojë për kohë për hartimin e këtij studimi.

E dyta, kryetarit i është dhënë autoriteti që për një periudhë shumë të shkurtër, që është pikërisht periudha deri te miratimi i nismës në këshill, të ketë forcën e pezullimit, por janë dy pezullime të ndryshme.

Ylli Bufi – Atëherë, në qoftë se nuk është i qartë, duhet të bëhet saktësimi përkatës.

Flamur Hoxha – Ç’do të thotë “afati 60 ditor”?

Marin Biçoku – Afati 60 ditor është në rastin e një emergjence, e një rreziku të lartë.

Flamur Hoxha – Në qoftë se bëhet fjalë për rrezik, 60 ditë është një afat shumë i gjatë.

Marin Biçoku – Afati 60 ditor është pezullimi që i është vënë në dispozicion kryetarit, përtej këtij afati kohor këtë të drejtë nuk e ka më kryetari, por e ka këshilli.

Flamur Hoxha – Një rrezik i tillë emergjent do të thotë të ndërhyhet menjëherë.

Marin Biçoku – Po, kryetari ndërhyn menjëherë.

Ylli Bufi – Ndërhyn menjëherë, pastaj e pezullon, dhe i lihet si afat 60 ditë.

Neni 41. Ka vërejtje? Nuk ka.

Miratohet.

Neni 42, “Dëgjimi publik”. Ka vërejtje? Nuk ka.

Neni 43. Ka vërejtje?

Flamur Hoxha – Pse duhet vënë “dëgjimi publik” dy herë?

Marin Biçoku – Është vënë dy herë për arsye se neni 36 është te seksioni i planifikimit kombëtar, si dhe për të pasur një simetri në proces.

Ylli Bufi – Edhe një herë, ka vërejtje për nenin 43? Nuk ka.

Miratohet.

Neni 44. Ka vërejtje?

Këtu te neni 44 do të futni edhe vërejtjet e ekspertëve.

Neni 45. Ka vërejtje?

Maksim Muçi – Zoti Kryetar, më falni! Te neni 45, te “Planifikimi ndërvendor”, ky i fundit duhet të jetë i lidhur me atë çka u diskutua për nenin 27.

Ylli Bufi – Edhe këtu do të ketë reflektime.

Maksim Muçi – Duhet të dalë detyrimisht edhe këtu, sepse këtu do të dalë edhe hartimi. E vetmja gjë që ngelet si shqetësim për ne, është që të paraqiten synimet afatgjata për zhvillimin e zonës urbane dhe menaxhimin e kësaj zone.

Ylli Bufi – Është shumë e qartë.

Neni 46. Ka vërejtje? Nuk ka.

Miratohet.

Neni 47. Ka vërejtje?

Julian Hodaj – Unë e kontrollova pak ligjin nr. 9424 të Kuvendit të Shqipërisë, që ka ratifikuar Protokollin e Vlerësimit Strategjik Mjedisor, i cili, sipas vetë protokollit, hyn në fuqi 90 ditë pasi të jetë ratifikuar nga të paktën 16 shtete. Deri tani shtetet që e kanë ratifikuar janë vetëm 7, kështu që teknikisht ky protokoll nuk është në fuqi. Edhe standardet që janë për t’u zbatuar, duhet të kopjohen dhe të bëhen pjesë e këtij ligji, sepse nuk mund t’i referohesh një instrumenti që nuk ka hyrë në fuqi për vete. Edhe për Shqipërinë, ai do të hyjë në fuqi pasi të jetë ratifikuar nga të paktën 16 shtete.

Ermira Deçka – Që të jemi më të qartë, këtu thuhet: “Çdo instrument planifikimi dhe lejet e zhvillimit u nënshtrohen sipas rastit detyrimit të kryerjes të vlerësimit strategjik”. Përveç kësaj, është edhe vlerësimi i ndikimit në mjedis, sepse lejet e zhvillimit kërkojnë si element të veçantë ashtu edhe vlerësimin e ndikimit në mjedis. Domethënë, vlerësimi strategjik dhe vlerësimi i ndikimit në mjedis janë dy gjëra të ndryshme. Kështu që mendoj se duhet shtuar patjetër edhe vlerësimi i ndikimit në mjedis, ndryshe i bie të jetë koncept i gabuar.

Ylli Bufi – Të shohim njëherë vërejtjen e parë. Të bëjmë një saktësim: në qoftë se ky protokoll nuk ka hyrë në fuqi, si do ta bëjmë? Sikur mos ta themi “në përputhje”, por ta themi “në bazë të përcaktimeve të këtij ligji dhe të kërkesave protokollit”, domethënë “jo përputhje”? Në fakt, atë e kemi miratuar edhe pse e marrim në konsideratë paraprakisht.

Marin Biçoku – Do të doja që këtë pjesë ta kontrolloja sot pasdite. Për sa i përket vlerësimit strategjik apo ndikimit në mjedis, këto janë dy gjëra të ndara dhe në ligj janë vendosur të ndara, sepse protokolli të cilit i referohemi, për raste specifike projektesh si dhe projekte individuale, përcakton detyrimin e bërjes së vlerësimit strategjik mjedisor.

Ylli Bufi – E saktësuat?

Ermira Deçka – Ndoshta duhet parë edhe një herë mënyra e hartimit të nenit.

Marin Biçoku – Sipas të gjitha këtyre dokumenteve ndërkombëtare, ka edhe projekte konkrete dhe specifike, të cilat, pavarësisht faktit që janë projekte individuale, kanë nevojë edhe për një vlerësim strategjik mjedisor. Nëpër dokumentet ndërkombëtare të projekteve ka një listë të projekteve, si për shembull rafineri, hidrocentrale apo raste të tjera të këtij lloji, të cilat pavarësisht se janë projekte individuale, ato kanë nevojë për një vlerësim strategjik mjedisor. Megjithatë, unë do ta kontrolloj edhe një herë sot.

Neni 48.

Miratohet me vërejtjet e ekspertëve.

Neni 49. Ka vërejtje? Nuk ka.

Miratohet.

Neni 50, “Regjistri i planifikimit”.

Në nenin 50, pika “c”, ka një pasaktësi.

Marin Biçoku – Kam një riformulim që kemi bërë bashkë: “Çdo funksion tjetër që mund t’i jepet me ligj”. Fillon sot dhe vazhdon në të ardhmen, nuk është se ka qenë më parë.

Ylli Bufi – Ka ndonjë sugjerim për “Regjistrin” eksperti i USAID-it?

Marin Biçoku – Dua të bëj një parantezë: pavarësisht se i jemi lutur disa herë kompanisë konsulente të na japë vërejtjet, deri më sot nuk na ka dhënë asnjë.

Skot Thomason – Publikimi në regjistër duhet të jetë automatik, kështu që vendimet e bashkisë në lidhje me këtë duhet të jenë vendime përfundimtare. Kjo është ajo që mund të sugjerojmë për regjistrin.

Ylli Bufi – Marin, ka një perceptim të cilin nuk e kam saktësuar mirë këtu në ligj: në qoftë se një instrument, një dokument që ka qeverisja vendore e boton në regjistër, më saktë ia çon organit përkatës për ta botuar në regjistër dhe organi përkatës që ka regjistrin, që është agjencia, e bllokon, si zgjidhet kjo gjë?

Marin Biçoku – Prandaj u jam lutur disa herë ekspertëve të lexojnë projektligjin, sepse nuk e kanë bërë këtë gjë. Janë marrë më shumë me intervista individësh, të cilët edhe ata nuk e kanë lexuar projektligjin.

Ylli Bufi – Të komentojmë projektligjin.

Marin Biçoku – Është shumë i rëndësishëm komentimi, për këtë arsye e bëra edhe parantezën. Deri më sot nuk kemi asnjë vërejtje. Vërejtjet e “Cemonix” i referohen variantit të projektligjit të para një viti e gjysmë. Në qoftë se do të lexojmë sot ligjin, është pikërisht ajo që ne kërkojmë: “Regjistri është një rrjet i integruar bazash të të dhënave, të cilat...”. Te neni 51 në fillim të paragrafit thuhet: “Informacioni në regjistër organizohet sipas një rrjeti të integruar shumëqëllimësh bazash elektronike kadastrale të të dhënave mbi tokën, të pavarura dhe ndërvepruese ndërmjet tyre. Autoritetet përgjegjëse ndërtojnë, administrojnë e mirëmbajnë bazën e këtyre të dhënave, pjesë përbërëse e regjistrit sipas platformës teknike”. Me pak fjalë, çdo bashki apo komunë do të ketë pjesën e vet, të cilën e administron në mënyrë të pavarur, duke u mbështetur nga ky ligj te pjesa ku flitet për regjistrin. Referimi apo vërejtja që bënë përfaqësuesit e “Cemonix” i referohet variantit të regjistrit që ka pasur projektligji në dhjetor 2007. Për mua kjo gjë është e ezauruar.

Ylli Bufi – Domethënë, pushteti qendror nuk mund të bllokojë një vendim, një akses të pushtetit vendor.

Marin Biçoku – Dikur ka qenë agjencia ajo administronte regjistrin, në dhjetor të vitit 2007, kurse sot në projektligj sjellim një regjistër që është një rrjet i integruar bazash të të dhënave, ku secili administron pjesën e vet.

Ylli Bufi – Neni 51. Ka vërejtje? Nuk ka.

Miratohet.

Neni 52. Ka vërejtje? Nuk ka.

Miratohet.

Neni 53. Ka vërejtje?

Marin Biçoku – Te neni 53 mbetet fraza “duke i ofruar asistencë teknike” dhe hiqen fjalët: “lehtësira të përshtatshme”.

Ylli Bufi – Neni 54.

Marin Biçoku – Pas fjalëve ‘Këshillit të Ministrave” hiqet fraza “nxjerr aktet nënligjore të mëposhtme”.

Ylli Bufi – Këto janë të gjitha vërejtjet që kanë bërë ekspertët?

Marin Biçoku – Po.

Ylli Bufi – Biem dakord me të gjitha këto vërejtje? Mund t’i marrim në konsideratë?

Marin Biçoku – Disa po, disa jo.

Ylli Bufi – Na thuaj ato ndryshime për të cilat nuk jeni dakord.

Marin Biçoku – Do të them ato për të cilat jam dakord. Te germa “ç” thuhet: “miraton llojet e projekt-akteve”, hiqet fjala8.4.09: “përcakton”. Te germa “e” riformulohet dhe bëhet “miraton shërbimet dhe tarifat përkatëse për to”, hiqet fjala “të ofruara”.

Elda Jakova – Titulli ndryshon, fjalia hyrëse ndryshon.

Marin Biçoku – Fjalinë hyrëse e thashë, kur hoqa frazën “nxjerr aktet nënligjore të mëposhtme”. “Në zbatim të dispozitave të mësipërme të këtij kreu, Këshilli i Ministrave...”, pastaj vazhdojmë me shkronjat.

Ylli Bufi – Neni 55. Ka vërejtje? Nuk ka.

Miratohet.

Neni 56.

Te pika 2 e nenit duhet ndërruar fjala “nismë” me fjalën ‘kërkesë”.

Neni 57. Edhe këtu futet fjala “kërkesë”.

Neni 58 “Instrumentet e përgjithshme të kontrollit të zhvillimit”.

Keni vërejtje për nenin 58?

Marin Biçoku – Për nenin 58, në qoftë se do të ketë diskutime te pjesa ku janë lejet, do të na duhet t’i rikthehemi.

Ylli Bufi – Nenin 58 e lëmë për nesër.

 

MBYLLET MBLEDHJA

 

      Sekretar

Bukurosh Stafa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Galeri

Video Galeri

Get the Flash Player to see this player.
© 2010 Kuvendi i Shqiperisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara